Nuer –  Dɛl in cuɔr (The grey goat )

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

 

Dɛl in cuɔr ci dhɔɔl ɛ naŋ laak. Mëë ci ɣɔw a thiaŋ cu dhɔɔl ɛ wä luɔr. Cuɛ dhɔɔl jiök i /cä bi wä cäŋ. Cu dhɔɔl yak jiök i cam cuɔr. Cu yak wee i /cä jɛ bi cam. Cukɛ jio̠k wä cɔl, cuɔ jiök i gui̠k yak. Cu jio̠k wee i /cä jɛ bi gui̠k. Cukɛ kɛɛt jiök i yɔ̠t jio̠k. Cu kɛɛt wee i /cä jio̠k bi yɔ̠t. Cukɛ mac wä nööŋ, cukɛ mac jiök i waŋ kɛɛt. Cu mac wee i /cä kɛɛt bi waŋ. Cu dhɔɔl pii nööŋ, cukɛ pii jiök i yieny mac. Cu pii wee i /cä mac bi yieny. Cukɛ gök jiök i math pii. Cu gök wee i /cä pii bi math. Cukɛ kun wä cɔl, cukɛ jɛ jiök i cam gök. Cu kun wee i /cä gök bi cam. Kɛ kɔrɛ cukɛ kuot cɔl, cukɛ jɛ jiök i cam kun, cu kuot wee i kun jɛn a ni kä bä jɛ cam? Min kun ɛ nɛn i bɛ la riɛk ɛpuc kɛ ɣöö /ci kuot ɛ bi päl, cuɛ wee i /ca ɣä bi cam, bä gök cam. Cu gök wee i /ca ɣä bi cam, bä pii math. Cu pii wee i /ca ɣä bi math, bä mac yieny. Cu mac wee i /ca ɣä bi yieny, bä kɛɛt waŋ. Cu kɛɛt wee i /ca ɣä bi waŋ, bä jio̠k yɔ̠t. Cu jio̠k wee i /ca ɣä bi yɔ̠t, bä yak guik. Cu yak wee i /ca ɣä bi guik, bä cuɔr cam. Cu cuɔr wee i /ca ɣä bi cam, bä wä cäŋ. Cu cuɔr wä cäŋ. Cu dhɔɔl lo̠ckiɛn tɛɛth ɛlɔ̠ŋ kɛ ɣöö ci dɛliɛn wä cäŋ nhɔk.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.