Nuer – Dhɔl kɔa̠kni (The boy of the cracks)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek          With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Mëëdan tɛ kɛ dhɔl mi te̠e̠ cieŋdiɛn kɛnɛ gua̠n kɛ man. Kä jɛn pɛlɛ ɛlɔ̠ŋ. Kɛ cäŋ kɛl tɛ kɛ wut mi ja̠l mi ci

ben cieeŋdiɛn kɛ cäŋ däär. Kä jɛn tɛ rɛy deet luaakdiɛn. Cu wut ɛ thiec i gatdä, ɛ ŋu mi läti rɛy deet?

Cuɛ jɛ luoc i ɣän kuɛ̈ɛ̈nä ni mi̠e̠m dɛ̈ɛ̈l ɛ cuor ɛmɛ. Cu wut ɛnyɔk kɛ

thiec kä guur cɛ wä ni kä? Cuɛ wëë i gua̠r cɛ gɔ̠ŋ kiɛɛr wä rie̠e̠c (kiɛ cɛ

kɛ wä cuɔ̠ŋ). Cuɛ dhɔl nyɔk kɛ thiec i kä muɔr cɛ wä ni kä?

Cu dhɔl ɛ luoc i maar cɛ bakni

piɛny wä kɔc. Cu wut ɛ jiök i

gɔaa gatdä ku ɣä moc pi ti

maathä. Cuɛ jiɛn wɛ thok yieer. Cuɛ wä jääny thok yieer amäni

thiaŋ. Cu wut liep kɛ pi kɛ cäŋ däär kɛɛliw a thilɛ pi ti nööŋkɛ. Kɛ kɔrɛ cu dhɔl ben jälɛ kɛ pi. Cu wut ɛ

thiec larɛ jɛ i gatdä, ɛ ŋu ci jääny jɔɔr inɛ mɛ? Cuɛ wee i ɣän /cä jäny lɔɔrä, ɣän ta̠a̠ kuc pi̠i̠ni. Pi tee

tha̠a̠r kɛnɛ pi ti waalɛ. Kä ɣän göörä ɣöö bä nööŋ ni pi ti waalɛ kä pi tee thaar. Cu wut to̠k dɔl, cuɛ jɛ

cɔl i dhɔl kɔ̠a̠kni, kɛ ɣöö ɛ jɛn i ca kɔ̠a̠k wä kɔac ɛ man. Kä jɛn ba cɔal kɛ jɛ i dhɔl mi gua̠n ka̠cni.

This entry was posted in Nuer and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.