Nuer – Gaat Tutdɛɛl nyuurkɛ cɔ̠a̠a̠t ria̠a̠y (The children of Tutdel sat at the river side)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Gaat Tutdɛɛl dapkɛ kɛ kä Ayod. Kɛn kɛ Gaawäär. Kä kɛn kɛ ji cäätni ti gɔw ti dɔalkɛ ɛ

naath. Kɛ cäŋ kɛl cikɛ wä rɛk mi cɔal i Malakal kɛ ja̠l. Mëë cikɛ tee ni̠n, cukɛ wee i bikɛ wä

Köthi. Cukɛ nyinkiɛn rialikä, kä ɣɔ̠a̠l kɛ rɔdiɛn kuän. Mëë ci ni̠n jiɛnä ria̠a̠y cop, cukɛ wä

thok ria̠a̠y, cuɔ kuakkiɛn naŋ rɛy babuurä. Cukɛ nyuur cɔ̠a̠a̠t ria̠a̠y. Cukɛ thal thin. Kä kuic

kɛn ɛ i cɔ̠t ɛmɛ cɛ bi wä. Cu babuur rɔ rialikä kɛ ɣöö bɛ jiɛɛn. Cu riey rɔ ɣɔak yier. Kä gaat

Tutdɛɛl a nyuurä gua̠thdiɛn, amäni mëë ci riey cop däär kiɛr, kä ci gaat Tutdɛɛl duɔth. Min

cikɛ guic, cuɔ riey nɛn ci wä däär yieer, cukɛ rɔ thiec kamnikiɛn i gat Tutdɛɛl kä mɛ can

rɔ̠dan nyany cɔ̠a̠a̠t ɛ, ɛ jɛn la naath a wee i /cu rɔ bi nyany cɔ̠a̠a̠t cetkɛ gaat Tutdɛɛl.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.