Nuer – Gai Nyalɔrä (A boy called Gai, son of Nyalɔrä)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Mëëdan tɛ kɛ gat mi cɔali Gai Nyalɔrä. Cieŋɛ kɛɛl kɛnɛ mandɔŋdɛ. Gai cɛ pith a gɔaa. Ɛ

dhɔl mi pɛl pɛl ɛlɔ̠ŋ. Kä ŋäcɛ ŋɔakni diaal. Nhɔkɛ ɣöö bɛ naath la̠t ruacni dɔali. Kä Gai tɛ kɛ

kɛl mi jiäk kä jɛ: lo̠kɛ la̠t. Kɛ cäŋ kɛl cu mandɔŋdɛ kɔaŋ bim. Kä Gai nhɔkɛ kɔaŋ. Min tɛ

muɔŋä cu mandɔŋdɛ jɛ jiök i, gat nyaadä, bi ɣä naŋ thok yieer ban pi wä nööŋ. Cu Gai ɛ

lo̠k. Ƞäcɛ ni ɣöö ba kɔaŋ math jɔwdɛ mi wɛ wä thok yieer. Cuɛ ŋot latɛ ni ruacni dɔali. Mëë

ci mandɔŋdɛ cuuc kɛ liepdɛ, cuɛ dhɔl mi dɔdiɛn jiök i, gatdä naŋni ɣä yieer. Cukɛ wä yieer

kɛɛl. Cu mandɔŋ lɔcdɛ tɛɛth ɛlɔ̠ŋ kɛ jɛ. Mëë cikɛ luny jɔk cuɛ dhɔl ɛmɔ moc kɔaŋ. Cu dhɔl

kɔaŋdɛ math. Kä Gai tɛ lɔrä a thil kɔaŋ. Cuɛ liep ŋäcɛ ni ɣöö ba moc kɔaŋ. Min ci Gai ɛ nɛn

ɛn ɣöö ci naath diaal math kɛ kɔaŋ kä tɛ lɔrä cuɛ wee i, ɣɔ̠ɔ̠n ɛn pual thar leenyɛ pɛ̈l thuɔk.

Ca ɣä leny ɛ dhɔl ɛmɛ kɛ ɣöö ci tharɛ pual. Pɛ̈l thuɔkdä ɛ lɔar. Ɛ jɛn laa naath a wee i pual

thar lenyɛ pɛl thok.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.