Nuer – Guak kɛnɛ Yak kɛ yiiw kɛ luth (The fox, the hyena, the spiky fish and the mud fish)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Yak kɛnɛ guak maarkɛ. Guak ɛ gat nyiman yakä. Kä guak nhɔkɛ ma̠y rɛc ɛlɔ̠ŋ. Kɛ cäŋ kɛl cuɛ wä may yier. Cuɛ pul yiiwni jek. Cuɛ kɛ nööŋ kä thalɛ kɛ. Cuɛ näärɛ ni yak cɔl kɛ ɣöö bikɛ ben mith. Cukɛ mith.hyena Min cikɛ thuɔk, cu yak ɛ thiec i jeki jɛ ni kä gaat nyimaar ɛn com com ɛmɛ? Cu guak wee i mi wa̠ jɛ la̠r ji ɣän ŋacä jɛ ɛn ɣöö bi ɛ go̠r i bi ɣä cam. Cu yak ɛ jiök i gat nyimaar, /cä ji bi cam amäni cäŋ kɛl. Cukɛ wä wic yieer. Mëë cikɛ cop cuɛ yak jiök i bi rɔ yuɔr piny taarä rɛy piini ti̠ti̠. Kä cu guak jiɛn. Niɛ wanɔ cu yak rɔ yuɔr rɛy piini tin tee yiiw thi̠n. Kä cuɔ yak yiɛth ɛ yiiw ti ŋuan. Mi wɛɛ ben raar, cuɛ kiel jiök i bi kɛ ka̠m raar. Cu kiel wee i gɔaaɛ duŋdɛ ɣöö ba di̠tkiɛn naŋ. Cu yak wee i eey. Kä yak bɛc puɔnydɛ ɛlɔ̠ŋ. Min cɛ puɔnydɛ däk kɛ bɛ̈cdiɛn, cuɛ kiel jiök i naŋkɛ. Cu kiel yiiw diaal ka̠m raar. Cu yak wee i ɛn guak bɛ jek. Mi wa̠ jɛ wä jek bɛ ruacdä nɛn. Mëë ruɔ̠n cukɛ röm kɛnɛ guak. Cuɛ ŋɛ̈ɛ̈ny kɛ guak. Kä cu guak ɛ läŋ, cuɛ jɛ jiök i nääran wanɛ, bi mie̠th mi dɔ̠ŋ wä met cieŋ. Min cikɛ cop cieŋ, cu yak guak jek ci thal kɛ luuth ti cɛ wä nööŋ mäy. Cu yak mith, cuɛ jɛ jek cuomɛ. Cuɛ guak jiök i jeki jɛ ni kä? Cu guak wee i mi wa̠ jɛ la̠r ji ɣän ŋacä jɛ ɛn ɣöö bi ɛ go̠r i bi ɣä cam. Cu yak ɛ jiök i gat nyimaar, /cä ji bi cam amäni cäŋ kɛl. Cukɛ wä thok yieer. Cuɛ yak naŋ duel luɔ̠th mi di̠i̠t, kä jio̠kɛ jɛ i bi culu yɔ̠k thok duel ɛmɛ. Kä cu guak wä. Cu yak ɛ ɣɔ̠n. Cuɛ culɛ yɔ̠k thok duel luɔɔth. Cu luth ben cuɛ cul yakä kac a cuɛ jɛ ŋok. Amäni tämɛ /cu yak a cul juɔc. Kä cu cul yakä tee jiic luɔ̠ɔ̠th amäni wa̠lɛ. Kä cu naath mi tee jiicdɛ cɔl i cuɔ̠l kɛ ɣöö ɛ cul yakä mi cɛ ŋok.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.