Nuer – Wut mi ja̠l (The case of the traveller)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

 

Mëëdan tɛ kɛ wut mi ci kuɛn, kä tɛ cieŋdɛ. Kɛ cäŋ kɛl cuɛ te kɛ ja̠l mi ci ben, bɛ ro̠o̠l mi nɔ̠a̠n. Cuɛ cop cäŋ kä te gua̠n cieŋ ruup. Mëë ci ciek wut in ja̠l nɛn, cuɛ jɛ ner. Kä nyuurɛ jɛ luak kä muocɛ jɛ pi. Niɛ wanɔ cu ciek gatdɛ tɔ̠a̠a̠c rɛy luak, kä wɛɛ ja̠l tha̠l kä kuän. Mëë ci kuän tuak, cuɛ jɛ naŋ luaak kä te̠e̠ jio̠k kɔɔrɛ, kä tee manpalɛɛk luaak bä, kä tee dɔw mi kɔ̠a̠l thar luaak gua̠th in ca yian thin. Kä gat a tɔ̠ɔ̠cä rɛy luak. Cu ciek kuän la̠th nhiam jälä. Cuɛ luoc dueel. Cu ja̠l mith, kä jio̠k a guicdɛ. Cuɛ jio̠k moc kuän. Mëë ci manpalɛɛk ɛ nɛn cuɛ kac thin. Cu jio̠k kac kä jɛ, cu manpalɛɛk kac nhial. Cuɛ wä pɛn jɔk dɔw in kɔ̠a̠l. Cu dɔw päär kɛ dual, cuɛ dep put kä cuɛ kac nhial, cuɛ gat wä dɔany. Cu gat liw. Mi ɛ jin kuär deri jɛ luk i di?

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.