Dagomba – Biɛhi domdom, Zuɣu chilachila, Puli bim bim   (Long legs, Big head and huge stomach)

written by: Late  Philip Baako Adam Malshegu

Editted by: Adam Carlos A.             special thanks to Mohammed-Muniru Cosmos

Dahinsheli ka nachimba ata daa yaa doli ni bɛ chaŋ mɔɣini n ti gbaɣiri tama di. Bɛ ni daa paari mɔɣini, bɛ daa che ka Zuɣu chila chila du taaŋa maa nti gbaɣintira. O daa gbaɣiri taaŋa maa hali ka o zuɣu ti chihigi luna. Ka Puli bim bim gbaai lari hali nti kpahi o puli, ka o puli maa tahi, ka Biɛhi dom dom zɔri kuni yiŋa ni o ti yelli ka linlirima gabo luli n kabsi o biɛhi maa. Ka o daa yiɣisi n laɣisi o biɛhi maa ntabili taba n lo  n ʒi n kuni yiŋa ka kpatiŋdariŋga daa nya o ka yeli “Zori ka piimi a labakobihi ŋɔ sheli ntima ka n ti she”. Ka Biɛhi dom dom daa yeli o “Ni o di bɔri o vuri. Ni ma o biɛhi n kabisi ka o loli tabili taba maa”. Ka daa bo fiebiga ni o ti fiɛbi Kpatiŋdariŋa ka o daa dii niŋ landi landi nti tabili lariga ni. Dindali hali ni zuŋɔ ka kpatiŋdariŋa na tabi larigi ni ŋɔ.


This entry was posted in Dagomba and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.