Gonja – KEMAŋSHɛRBI (Poem)

Written by: Dramani Dari  (Winneba University)

KEMAŋSHɛRBI

Kemanshɛrbi oo! ,Kemaŋshɛrbi!

Ma ela duryaŋ kikɛ be kumu.

Shɛŋ maa wɔrɔ durnyaŋ to,

Nɛ ma enɔ maŋ wɔtɔ.

Ma nɛ baa tere kamanshɛrbi

Ma adelebi shi .

Loto n nu ma akiri

Bilfu,awaribi,nyɛ mo n ji ebel.

A maŋ kɔ ekar.

Ma e sulɔ durnyaŋ a tase.

Ma e naa kre, ma e naa saŋɛ.

Durnyaŋ be keshɛkama bɔɔ ma anu

Keshɛkama maaŋ tiŋ n wɔrɔ

Amɔ ma durnyaŋ wura

Ma e naa sa, ma e naa mɔn.

Emo nɛ e ju ma m pɛ,

Mo e la damawura

Mo ela benyɛn to be elempo.

Benyɛn, beche, benimu, mbifolbi

Bumo kikɛ bee nyeɛ kebleŋ.

A ju a fin ma kowuto.

Ama bumo enɔbulɔ ko

E naa bulɔ ekpa lɛla so a pɔɔ ma so.

Bumobe bumo nɛ baa sha manaŋ

Bee mɔɔ, a yuri,a puni nkpal ma so.

This entry was posted in Gonja and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.