Nuer – Mayɛn (A man called Mayɛn)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Mëëdan tɛ kɛ wut mi cɔal i Mayɛn. Jɛn tɛɛ cieŋdɛ kɛnɛ gaatkɛ, kɛ ciekdɛ bä. Kɛn cieŋkɛ a gɔaa a

thilkɛ mi cuuckɛ. Jɛn bä tɛ kɛ ɣɔ̠k ti tɔt, kä tɛ kɛ bɛl. Kɛ ruɔ̠n kɛl cu dhɔriɛn thil nhiaal mi ci

dɛ̈m a gɔaa. Cukɛ te lɔrä a /ka̠ bɛl pith. Kä cu cak thil bä kɛ ɣöö /ke̠e̠ ɣɔ̠ɔ̠k dieth a gɔaa. Cu

buɔth te̠e̠ thin ɛlɔ̠ŋ a cu naath go̠o̠r ni lia̠a̠. Kɛ cäŋ kɛl cu lony yaŋ raam mi thieek kɛ Mayɛn

cam. Cu Mayɛn wä kɛ ɣöö bɛ gaatkɛ wä göör ri̠ŋ kä gua̠n kethdɛ. Cu Mayɛn wee i gat maar, ba̠a̠

ben göör ni gaat ri̠ŋ mi ba wä cam ɛ kɛn. Cu wut ɛ loc i /cɛ bi ro̠ŋ kɛ kɔn diaal kɛ ɣöö gaatkä

cuckɛ, cäŋkɛ kɛ buɔth. Mi ci lony yaŋ ɛmɛ cam cɛ gɔaa, baa cam ɛ gaatkä gat maar. /Cä ji bi

moc thin. Cu Mayɛn wee i gat maar bi nhɔk ni ɣöö bi gaatkä li̠w kɛ buɔth kä ca yaŋdu cam ɛ

lony? Cu wut ɛmɔ ɛ lo̠k. Cu Mayɛn lɔcdɛ jiäk kɛ gua̠n thieekädɛ kɛ ɣöö /ka̠ gaatkɛ moc ri̠ŋ

yaaŋ, kä kɛn laa maarkɛ ɛlɔ̠ŋ mëë cieŋkɛ rɛy dhɔariɛn /ken kɛ met gaak kɛ cäŋ kɛl. Min cɛ wic

Mayɛn gäy cuɛ wee i gɔaaɛ gat maar /ke̠e̠ lony liw, bär ni ciaŋ, ba yaŋ gɔalä lɛni cam ɛ lony. Ɛ

jɛn mi lar naath ɛ i ɛ Mayɛn i bär ni ciaŋ. Latɛ riet ɛmɔ kɛ ɣöö /ca gaatkɛ dak kɛ ri̠ŋ ɛ raan

thieekädɛ kä na̠kɛ kɛ ɛ buɔth, min luot ni ɣöö mi wä lony yaŋdɛ cam bɛ min ca lät kä jɛ ɛ raan

thieekädɛ col.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.