Nuer – Nyathuc (A girl called Nyathuc)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Nyathuc ɛ nyam mi gɔa. Kä jɛn tɛ kɛ mi cɛ lar i bi jɛ kuɛn ni wut mi ci tharɛ köc gaakni. Cuɛ

wutni diaal wicdiɛn yic kɛ gua̠th in ba gaakni wä jek thin. Mëë ca liŋ ɛ lɛt mi cɔali Tɛmlɛr,

cuɛ tharɛ köc gaakni. Cuɛ dhɔr cieŋ mani Nyathuc wä go̠o̠r. Min cɛ cop cieŋ, cu Nyathuc

lɔcdɛ tɛɛth kɛ ɣöö ci ruac ee larɛ a thuɔk. Cuɛ Tɛmlɛr naŋ luaak kä gua̠n. Cuɛ gua̠n jiök i

mëëdan cɛ lar i bi ɣä kuɛn ni wut mi ci tharɛ köc gaakni, tämɛ cɛ ben bɛ ɣä kuɛn. Cu gua̠n

ɛ nhɔk. Min ci Tɛmlɛr cop nhiam gua̠n nyaal, cuɔ jiök i wia nööŋɛ ɣɔ̠ɔ̠kun, bä ciekdun ben

ka̠m yɛ. Cuɛ wä dhɔɔriɛn. Jɛn tɛ kɛ dämani da̠ŋ dhiec: Rɛlguak, kɛ Wicyianpa̠n, kɛ

Nyaŋlew, kɛ Wa̠ta̠a̠, kɛnɛ Borkoc. Cukɛ ɣɔ̠ɔ̠kiɛn nööŋ. Min cikɛ cop, cu Wicyianpa̠n wɛ̈ɛ̈ i ɛ

ɣän Wicyianpa̠n kɛ Nyaŋlew, rup mi duŋ di̠i̠t tɛkɛ leet diaal, mɔ Wa̠ta̠a̠, Borkoc, kɛ Rel

guak, cakɔ röt mëë ta̠kɔ ruup, cakɔ röt mëë takɔ ruupda, cakɔ röt mëë ta̠kɔ ruup leetni mi

di̠i̠t, i Haay. Bi nyier i kuɛ wut mi te kɛ ca̠a̠p i diän. Bikɛ ŋar kɛnɛ nyimanthukni däman, bɛ

kɛ juɛt, bi lo̠ny, bɛ bɛl. Mëë ci bul thuɔ̠k, cuɔ kɛ ka̠m ciekdiɛn ni Nyathuc. Cukɛ wä cieŋdiɛn.

Cu Nyathuc dap kɛ kɛ̠ɛ̠dɛ. Cu kɛn ɛ cɔl i Jak. Cuɛ dap nyɔk kɛ gaat da̠ŋ rɛw kɔkiɛn. Kɛ cäŋ

kɛl cu nyin Tɛmlɛr bɛc, kä Nyathuc ŋäcɛ jɛ i ci cɔwdɛ a lɛt. Cuɛ cɔwdɛ jiök i tɛ kɛ ca̠p mi

ŋa̠cä, mi ci raan nyinkɛ bɛc, ba kɔ̠a̠k tɛt, kä ba moc mac, bi raan nyinkɛ lɛ̈p thin, bi merkɛ

pɛ̈n, bɛ cu gɔaa. Cu Tɛmlɛr ɛ nhɔk. Cu Nyathuc kɔ̠a̠k tɛt, cuɛ moc jiɛn kä do̠pɛ jɛ mac. Cuɛ

Tɛmlɛr naŋ wic maac, kä jio̠kɛ jɛ i gulni wicdu piny. Cu Tɛmlɛr wicdɛ guɔ̠l thin, cuɛ jɛ ɣɔak

rɛy maac. Cu Tɛmlɛr liw. Cuɛ gaatkɛ cɔl gekädɛ, bɛ gat ɔ thiec i cal ji guur kiɛ cal ji muɔr?

Mi gat wee i cal ɣä gua̠r bɛ yuɔr maac. Mëë cɛ gat in tɔt thiec, cu wee i cal ɣä maar, /cä de

pal ni cak to liɛm liɛm ti. Niɛ wanɔ cuɛ gatdɛ la̠th dieny, cukɛ wä, wɛɛ cieŋ mani. A ŋot

/kenɛ ni cop, cukɛ röm kɛnɛ Wa̠ta̠a̠. Cuɔ jiök kɛ dit i Nyathuc, Nyathuc wii ni kä? Wä luor ni

kɔy. Kɔykun yɛnɛ ŋa? Kɔckɔ kɔnɛ Tɛmlɛr. Ɛ wec ŋa ɛnɛ? Ɛ wec Tɛmlɛr. Cu gat wee i ku lɛ

wee i wec Tɛmlɛr, ci waŋ gua̠r cuäth kɛ mac mi leth ni wärun. Thuc ɛ gat i diän? Ɛ gat i

rɔ̠ɔ̠ɛ nyietkä diaal kɛ nien köl. Ci ɣɔw pith ni jol. Gat ci cäŋ ɛ näk. Thuu, gat dämaar bi niɛn.

Bikɛ röm kɛnɛ ram ɔ, bɛ kiitni niɛ dit ɛmɔ amäni mëë cikɛ röm kɛnɛ Wicyian pa̠n. Cuɔ jiök I

Nyathuc wii ni kä? Cuɛ loc cetkɛ ta̠a̠ ni wen. Cuɛ gat yuɔr piny kä baarɛ rɔ. Cu Wicyianpa̠n

gat lony rɛy dieny. Cuɛ jɛ moc ri̠ŋ gueec. Cuɛ ri̠ŋ kɔɔr Nyathuc. Cu Nyathuc wä cuɔ̠ŋ wic

rɛ̈ɛ̈l Cu wicyianpa̠n cuɔŋ wic rɛ̈ɛ̈l bä. Cu Nyathuc dit kiit i Jak Tɛmlɛr i luorɛ man Jaak. Jak

Tɛmlɛr i luorɛ man Jaak kɛ gaat leetni. Ɛ jɛn ɛnɔ rial nyakɛ̠ɛ̠, ɛ jɛn ɛnɔ rial nyaŋ indan. Cu

Wicyianpa̠n loc i Rial Nyakɛ̠ɛ̠ /ca ji jiök ɛ ŋa I wer? Ci kɛ̠ɛ̠dä juor leetni rial nyakɛ̠ɛ̠, ci kɛ̠ɛ̠dä

juor leetni rialnyaŋ indan. Cukɛ wuur amäni copdiɛn rɛy dhɔar, min cikɛ thieek kɛ cieŋ.

Cukɛ tɛɛth a cukɛ muɔn. Min cikɛ ɣɔ̠r, cuɔ Wicyianpa̠n moc thäk, cuɛ cam. Kɛ kɔrɛ cuɛ

niɛn. Cu naath ben. Cuɔ duäc a cuɛ lɔc lɛ̈t ŋɔk. Mëëruɔ̠n cu dhɔl cop, cuɔ duäc bä, cu lɔc

lɛ̈t ŋɔk bä. Niɛ wanɔ cukɛ laa naath.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.