Iamtul – Sister’s death

Told by: John Bonjui (Korogu village)

Collected by: Dr. Gerd Jendraschek

(For English version please look here)

 

Wunaya John Bonjui.

Akkwi takwanyaan wudubu yilavaak gabukatti’kawun.

Naapba gabi vi’jibu li’di’ gi’li’li’.

Gi’li’li’ li’kak wuba yika kutta kiyalaa li’la gaaiba takalaa

wuba waagla ti’ka yika li’la baagi’ yaa waudu li’kak

kukka yalakadi.

Nyangu nak li’ladi da kukka yaa li’kak yalakadi.

Kutta kladakalika yika li’kak wa’gu yaa nya laba li’badi’ yika li’kak

wa’gu laakadi.

Wa’gu lakalaa ak gakayaka yaa gu yaakuka gi’li’ka naapba yika li’ka

kavlege yika kwadi.

Kwaa gi’li’laa, kan gabi kan nyaagi’k gabuka kunakka ti’jayan, wega

pa’kna sakkwak kan gla’bu gabuka gi’li’ka, nyangu okwi yaa ichodi

gabukatti’kani’n.

Kapma li’ka wuno ni’ma yalak yalak okwi wuna ya’k kwadi nyangu

ali’pma alaku wakwailaa alakuba yika li’di,

babla wunadi lawanyangu kukka kwiwaya dakak yalavi’kka kan

ni’man ti’kawun.

Wuna ta’kwanala awak sawak gaaikak vi’lian, ka’i, kagan waadi’.

Lawanyangu laba dina apmâ nyimeikak waaglali’di.

 

Abi’k takwanyaan vi’li’li’k Keviyamokwi Pakgawijwa bi’lo

apmâ li’bi’k vi’ka yawan giyabak wunkak kaganklai waadi’.

Kan si’ladalaa ni’man yalakka dunyangu wagla yakkolakwakak

miwa yika waaglaali’bi’k, bi’kkak ko vi’kali’kawun.

Wugikak ti’ka wun okwi yakkwani’bakak yalavi’kka wuno si’ladaka ni’man yalavi’kka dikak ti’kawun.

Ak giyabak taba kak nyaagi’k.

This entry was posted in Iatmul and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.