Iatmul – The Stool

Told by:John Bonjui (Korogu village)

Collected by: Dr. Gerd Jendraschek (Original version with translation here)

Kan babla ki’gi kawa li’ki’knana nyaagi’k gabuli’javaak bukkatti’kawun. Kawa li’ki’k, kawa viyaka, gepmakak nyaagi’k gabuka si’ka valaka, nyaagi’kkak ti’ka, gepma kavle li’ka vaak, kawa li’ki’kba nyaagi’k gabuli’kadi. Kawa li’ki’k, kak babla ti’kadi maatnyangu ana kawa li’ki’kba nyaagi’k gabukani’n.

Kawa li’ki’k ni’di’ba lakalaa, kawaba gabuka, gepma kunatti’di. Kunakka yika gi’li’ka bawivaadi’ si’ka gabuka kabulutti’di.

Kan babla ti’kadi nyangu kawa li’ki’ktapman wakwaika, ni’di’ gekoba kawa li’ki’k takalapman ti’kani’n.

Babla ja’bi’ja’bi’ba li’ka gabunan nyaagi’k ana yika ki’ta kusi’si’ yika gi’li’kadi’. Nak nyaagi’k klawakka gabuka yika gi’li’lapman ti’ka, ak nak nyaagi’k klawakka gabukani’n.

Kayak’a. Di’ ka’i walaa laba agwiba gabudi’ kugwiba gabudi’, kawa li’ki’kba gabulapman yinaan ni’na nyaagi’k taba kavle yikadi’. Wugikak ti’ka babla ni’na nyaagi’k, gabunan nyaagi’k kavle mi’na yili’kadi’.

Nak nyaan gabudi’ wa’n taaka wukka yika gi’li’lapman yini’n, ak nak nyaan nak nyaagi’k klawakka gabudi’ ana wukkani’n.

Kan kawa li’ki’k apma ni’ma da, kan taba kwakla yaali’kani’n. Kawa li’ki’kba ki’di ki’ta vi’li’li’k ti’kadi jaabwinyangu kawa li’ki’kba nyaagi’k gabudi, ana gabukani’n.

Ak giyabak, kawa li’ki’knana nyaagi’k’a buk’wa.

This entry was posted in Iatmul and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.