Konso – Lukkalitteeta Lutayya (The Chicken of Lutayya)

Told by:  Aperra Dawwe

Xattayye, letta urmala Ompookkooti, Lutayya aappa takka Kurrufo kiinaan qarayye lukkalitteeta piddatte.

Ee lukkalitteeta tikan kayteyye, hukukka delte. Kuyyaata lammattati teykani, takkanne deltew. Ka kalakalayye kasu takkan deltew.

chickenLutayya oori, a kuttati xasotte ka kiini: “In olode! Lukkalitteetiyyo kuyyaatoppae lakkin delli”.  Ka lukkalitteetasiti kappa piddite. Lukkalitteetase ka teykana ka kalakala letta pisa kappase’ew dammi.

Hukukkasene a lukkalitteetase delta, Lutayya ixarsanni ka dammi. Pirrewwa nefoe hukukkasene katanni. Lukkalitteetase, ee kappaw dammittoyye, ikappatte. Mooraadiw ka isheenna bir kiishe. Ikka hukukka delta nefo alle qaatisse ka patta toote.

Ee qalen ka toynaaneyye, moora sataata dufe. Lutayya ka  pooyni ka kiini: “Oo pore posoqqa xayyo a ana hukukka poonnitto I ana tura ‘posh’ kiitey, ana are ilmaamaayyo pooyo ka afaayyo poqqorsho”.

Semmalla, moora akata koopo paata ikanni.

This entry was posted in Konso and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.