Tag Archives: Ethiopia

Konso – KARRU KA INNAADI (Karro and his son)

Written by: Dinote Kusia Shenkere       Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaa ki’ni ka Karru ahtaadi ka kelaayye to’ti ikka innaadi ollin aye kalan. Otoo innaasini kuttadineeyyee, Karru ipaayyayee ki’ni ka innaasini xaadi’e kidayee’ee, “Hemitta ikkayteey, hemi.” Innaasini … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – KARRU KA INNAADI (Karro and his son)

Konso – ILQIMAYTA NAMA (The wise man)

Written by: Dinote Kusia Shenkere    Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Iki’nee, xattaayye, piita takkayye, aappaa takka ilqimayta a kokkookaa ki’ni. Harmu’een ilqimayta ki’ni. Takkanne, Ilqimaytasi orrasi paleetayshupp oppa kalu’e kidayee, “Aana ka saa awwi dalay kelaayye innnayyaa aannaa qapa’e … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – ILQIMAYTA NAMA (The wise man)

Konso – Eeppaa afur (Four fools)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta ki’ni ka eeppaa afur ka haasaa piddatta’e aanin. Ka xorma xorman anni ka nama minaa deyin. Namasi ikka ishootta’e kidaye: “Ayshupa ‘annittan?” Ikka kidine’e: “Haasaa piddatta’i.” Ikka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – Eeppaa afur (Four fools)

Konso – Oraayta ka Karmaa (Hyena and Lion)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta kiini Oraayta ka Karmaa ka olli’i nyarin. Oraayta iki’nee’e: “Anaa akata paxaari.” Karmaa iki’nee’ew “Anaa akata paxaari.” Ka assi oli shiishni. A piisane ki’niyaanee ‘Ana pattaa paqaari’ … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – Oraayta ka Karmaa (Hyena and Lion)

Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xatta ki’ni ka, Kuta ka Harreeta ka tika la’ayyute kalanee ki’ni. Qootaa tooloose a kapaa kalan ishootta’e fayya’ damta daannin kinnin malla idoxni ka kuyyaa’ta takkaayye olturaa oorsadin ka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Burji proverbs

Collected by: African Proverbs, Sayings and stories (visit to read proverbs explanations) Yessera itta kkalli iharali.                                                  … Continue reading

Posted in Burji | Tagged , , , , | Comments Off on Burji proverbs

Konso – DALASHOKERA

Written by: Dinote Kusia  Shenkere                Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo          Ahta takka innaa hitte ikka karittuppaayye chan. Kuyaata takkaayye, innaasene karitta ahtase karaa desaa ullupni ka kiine, “Aayye indalada!” Ahatasikka kiite’e innaayyo midaan xarinney atta’ … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , | Comments Off on Konso – DALASHOKERA

Anyuak Proverbs

Collected by:  African proverbs,Sayings and stories (visit to read proverbs explanation)   1.  Døø wøk adhienga teek.        The beer is difficult to strain. 

Posted in Anyuak, Anyuak | Tagged , , , , , | Comments Off on Anyuak Proverbs

Konso – Karratta ka Karmaa

Written By: Dr. Ongaye Oda Xatta kiini ka karratta ka karmaa ka ollin kalan. Ka ollin horeeta siksanni. Karmaa ka horeeta dawwe. Okkata a karratta ka innaa qapa ka dale. Ikka sakaaritteeta qape ka kalshe. Ka qapee, kiini ka jenjeela … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso – Karratta ka Karmaa

Konso – Moottadaa lakki

Written by: Dr. Ongaye Oda  Nama lakki ollin moottummi kiini xattaayye.  Ka haka parraa lekaa ollin moottumeen, ka parraa lekayaa moottumoositin ollin aaneen aanenee, ka, tikkaapa kaso ollin annii kiini ka ollin jaqaa ikni. Ka ollinniw firummi. Ka kuyya’ata takkaayyee, … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso – Moottadaa lakki