Tag Archives: Ethiopia

Maale Proverbs

Credit of proverbs collecting: Sophia Thubauville (see her booklet: Proverbs from Maale, southern Ethiopia, by Aisosh org.) Maddo assi kaphanne, abi assi kaphoase. The work is waiting for a person, while the sun is not waiting him. 2. Kati ba … Continue reading

Posted in Maale | Tagged , , , , , , | Comments Off on Maale Proverbs

Konso – KARRU KA INNAADI (Karro and his son)

Written by: Dinote Kusia Shenkere       Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaa ki’ni ka Karru ahtaadi ka kelaayye to’ti ikka innaadi ollin aye kalan. Otoo innaasini kuttadineeyyee, Karru ipaayyayee ki’ni ka innaasini xaadi’e kidayee’ee, “Hemitta ikkayteey, hemi.” Innaasini … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – KARRU KA INNAADI (Karro and his son)

Konso – ILQIMAYTA NAMA (The wise man)

Written by: Dinote Kusia Shenkere    Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Iki’nee, xattaayye, piita takkayye, aappaa takka ilqimayta a kokkookaa ki’ni. Harmu’een ilqimayta ki’ni. Takkanne, Ilqimaytasi orrasi paleetayshupp oppa kalu’e kidayee, “Aana ka saa awwi dalay kelaayye innnayyaa aannaa qapa’e … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – ILQIMAYTA NAMA (The wise man)

Konso – Eeppaa afur (Four fools)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta ki’ni ka eeppaa afur ka haasaa piddatta’e aanin. Ka xorma xorman anni ka nama minaa deyin. Namasi ikka ishootta’e kidaye: “Ayshupa ‘annittan?” Ikka kidine’e: “Haasaa piddatta’i.” Ikka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – Eeppaa afur (Four fools)

Konso – Oraayta ka Karmaa (Hyena and Lion)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta kiini Oraayta ka Karmaa ka olli’i nyarin. Oraayta iki’nee’e: “Anaa akata paxaari.” Karmaa iki’nee’ew “Anaa akata paxaari.” Ka assi oli shiishni. A piisane ki’niyaanee ‘Ana pattaa paqaari’ … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – Oraayta ka Karmaa (Hyena and Lion)

Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xatta ki’ni ka, Kuta ka Harreeta ka tika la’ayyute kalanee ki’ni. Qootaa tooloose a kapaa kalan ishootta’e fayya’ damta daannin kinnin malla idoxni ka kuyyaa’ta takkaayye olturaa oorsadin ka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Burji proverbs

Collected by: African Proverbs, Sayings and stories (visit to read proverbs explanations) Yessera itta kkalli iharali.                                                  … Continue reading

Posted in Burji | Tagged , , , , | Comments Off on Burji proverbs

Konso – DALASHOKERA

Written by: Dinote Kusia  Shenkere                Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo          Ahta takka innaa hitte ikka karittuppaayye chan. Kuyaata takkaayye, innaasene karitta ahtase karaa desaa ullupni ka kiine, “Aayye indalada!” Ahatasikka kiite’e innaayyo midaan xarinney atta’ … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , | Comments Off on Konso – DALASHOKERA

Anyuak Proverbs

Collected by:  African proverbs,Sayings and stories (visit to read proverbs explanation)   1.  Døø wøk adhienga teek.        The beer is difficult to strain. 

Posted in Anyuak, Anyuak | Tagged , , , , , | Comments Off on Anyuak Proverbs

Konso – Karratta ka Karmaa

Written By: Dr. Ongaye Oda Xatta kiini ka karratta ka karmaa ka ollin kalan. Ka ollin horeeta siksanni. Karmaa ka horeeta dawwe. Okkata a karratta ka innaa qapa ka dale. Ikka sakaaritteeta qape ka kalshe. Ka qapee, kiini ka jenjeela … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso – Karratta ka Karmaa