Tag Archives: Konso

Konso – KARRU KA INNAADI (Karro and his son)

Written by: Dinote Kusia Shenkere       Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaa ki’ni ka Karru ahtaadi ka kelaayye to’ti ikka innaadi ollin aye kalan. Otoo innaasini kuttadineeyyee, Karru ipaayyayee ki’ni ka innaasini xaadi’e kidayee’ee, “Hemitta ikkayteey, hemi.” Innaasini … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – KARRU KA INNAADI (Karro and his son)

Konso – KARRO KA AHTAADI KOSKE (Karro and his wife Koske)

Written by: Dinote Kusia Shenkere        Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaayye, Karruk Koskee hemay ka ollin kallanee ki’ni. Karru dillaan qapu ma akka dillaa qapoo Koskil lelay. Oo unta piituppan desa paliteeyye ka pohiya kayteeyye, Koskik kollatta … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – KARRO KA AHTAADI KOSKE (Karro and his wife Koske)

Konso – KARRAA KA KOSKORTA (The Squirrel and the partridge)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaa ki’ni ka, Karraa ka Koskorta ka qeedinee ki’ni ka akkamaa leya kara’e pishaa ikiyaa diissata ettanissa akkissaa’e olliny nyarin. Akoddituma, Karraa qootaa ilattayta kodday mallaa, … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , | Comments Off on Konso – KARRAA KA KOSKORTA (The Squirrel and the partridge)

Konso – ILQIMAYTA NAMA (The wise man)

Written by: Dinote Kusia Shenkere    Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Iki’nee, xattaayye, piita takkayye, aappaa takka ilqimayta a kokkookaa ki’ni. Harmu’een ilqimayta ki’ni. Takkanne, Ilqimaytasi orrasi paleetayshupp oppa kalu’e kidayee, “Aana ka saa awwi dalay kelaayye innnayyaa aannaa qapa’e … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – ILQIMAYTA NAMA (The wise man)

Konso – KAHARTA KA TALTEETA (The sheep and the she-goat)

Written by: Dinote Kusia Shenkere        Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo     Xattaayye, hellaa aappaa ka ahatan qapinee’e oli hemay ka ollin kallaanni. Tooleeyyee, Kaharta ka Talteetaa qapanee ki’ni. Oo kayteeyyee, takkaate, orran firumsannaa kidin ka jaqaa … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – KAHARTA KA TALTEETA (The sheep and the she-goat)

Konso – Innayya a Kaharta ka innayya a Qayranta (The lamb and the cub of the leopard)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo Innayya a Kaharta ka Innayya a Qayranta’e ollin moottummi ka ollin kahanni. Umma toollaassu inupan. Urta takkaayye, a ollin kahanne nakayin kammaayye tikkaassupa kalin ka toollaassutil lelin. Innayya a … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Innayya a Kaharta ka innayya a Qayranta (The lamb and the cub of the leopard)

Konso -Ilattumaa a Teentoolayta (The Wisdom of a Rich Man)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta ki’ini ka aappaa tokka piita takkaayye kalaa ki’ni. Piitasi kere’ewwaa akata oppaa kala ka umma mankisteesi oppaayye namaa a nama tooytiniyo inco. Oore, kere’ewwaasene akataa orra sarri. … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , | Comments Off on Konso -Ilattumaa a Teentoolayta (The Wisdom of a Rich Man)

Konso – Eeppaa afur (Four fools)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta ki’ni ka eeppaa afur ka haasaa piddatta’e aanin. Ka xorma xorman anni ka nama minaa deyin. Namasi ikka ishootta’e kidaye: “Ayshupa ‘annittan?” Ikka kidine’e: “Haasaa piddatta’i.” Ikka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – Eeppaa afur (Four fools)

Konso – Oraayta ka Karmaa (Hyena and Lion)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta kiini Oraayta ka Karmaa ka olli’i nyarin. Oraayta iki’nee’e: “Anaa akata paxaari.” Karmaa iki’nee’ew “Anaa akata paxaari.” Ka assi oli shiishni. A piisane ki’niyaanee ‘Ana pattaa paqaari’ … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – Oraayta ka Karmaa (Hyena and Lion)

Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xatta ki’ni ka, Kuta ka Harreeta ka tika la’ayyute kalanee ki’ni. Qootaa tooloose a kapaa kalan ishootta’e fayya’ damta daannin kinnin malla idoxni ka kuyyaa’ta takkaayye olturaa oorsadin ka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)