Nuer – Cual Pec (A man called Cual Pec)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Mëëdan tɛ kɛ wut mi cɔali Cual Pec. Tekɛ kɛɛl kɛnɛ ciekdɛ kɛ gaatkɛ. Kɛ cäŋ kɛl cu nhiaal mi

di̠i̠t dɛ̈m. Mëë ci ɣɔw a thiaŋ, cu ciekdɛ wä kä jɛ rɛy luaak kɛ ɣöö go̠o̠rɛ mac mi bɛ thal kɛ kuän.

Cu Cual Pec mac pen i /ca mac ɣɔ̠ɔ̠kä yieny. Kä jiökɛ jɛ i ɛ ŋu pa̠lɛ macdun lia̠a̠ ɔ? Ci ciek lɔcdɛ

jiäk ɛlɔ̠ŋ kɛ ɣöö ca pen mac kä na̠kɛ gaatkɛ ɛ buɔth rɛy dueel. Mëë ci ciek wicdɛ car cuɛ wä kä

ji kethdɛ cuɔ moc mac. Cuɛ kuändɛ thal kɛnɛ gaatkɛ. Mëë ci kuän tuak, cukɛ mith kɛnɛ gaatkɛ

a /ka̠ Cual moc kuän luaak. Cu Cual ŋɔ̠a̠ŋ kɛ liep rɛy luaak i ba kuän nööŋ ɛ ciekdɛ. Cuɛ liep

ɛlɔ̠ŋ ŋotɛ thilɛ kuän mi nööŋkɛ luaak. Min cɛ wicdɛ yi̠c ɛn Cual kɛ liep kua̠n, cuɛ ciekdɛ cɔl kɛ

jɔw mi di̠i̠t, larɛ jɛ i ji dueel, ni kä nyin ŋuan. Cu ciekdɛ nhɔk i weew. Cuɛ wä luak kɛ pɛ̈th, cuɛ

wee i ɣän ɛn gua̠n gankä. Cu Cual wee i kuän a ni man gankä? Cu ciek ɛ luoc i dee mac jek

ni kä kä ci mac pen? Kä ŋäc Cual ɛ i ci ciek kuän thal kɛ ɣöö nɛnɛ tol rɛy dueel min thät

ciekdɛ. Mëë ci Cual ɛ guic inɛ cuɛ wee i Eey, ca̠pdä Cual Pec cä rɔdä ca̠p ni thin. Ɛ jɛn la

naath a wee i /ci rɔdu ca̠p ca̠p cetnikɛ Cual Pec, min luot ni ɣöö mi ci ca̠p mi jiäk la̠t bɛ rɔ

luoc ji. Ɛ jɛn cia nɛn kä Cual Pec kɛnɛ ciekdɛ mɛ.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.