Nuer – Dia̠ŋ Yiow (A girl called Diaŋ Yiow)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

 

Dia̠ŋ Yiow ɛ nyam mi gɔaa, kä liɛŋkɛ ruacdɛ ɛ nyier diaal rɛy cieŋdiɛn. Kɛ cäŋ kɛl cuɛ ca̠p la̠t, cuɛ nyier jiök i banɛ wä ja̠l dɔɔr. Cu nyier ɛ nhɔk amäni dieethkiɛn. Cu nyiman in tɔt wee i bä wä, cuɔ kɛn ɛ pen, kä /kerɛ jɛ nhɔk. Cukɛ wä. Min cikɛ cop ruup, cukɛ rɔ̠ɔ̠diɛn jiöb kak mi di̠i̠t kä cukɛ duel la̠t. Mëë ci nhial dɛ̈m cukɛ bɛl pith amäni këër bä. Cu këër piith (lääk) amäni cien lɛ̈t mi cɔal i Gatdeet. Kɛ cäŋ kɛl cu Gatdeet keer luk amäni min cɛ cop cäŋ nyieet. Kɛ jɛn cäŋ ɛmɔ kɛ thiaŋ, cu Gatdeet rɔdɛ par gekä duel nyieet, liŋɛ nyier muɔŋkɛ rɛy dueel. Cu Diaŋ Yiow nyier jiök i banɛ tɔ̠ɔ̠c raar ɛn wa̠lɛ. Cu nyier ɛ lo̠k. Kɛ cäŋ in dɔ̠diɛn cu Gatdeet ben kɛ wäär. Cuɛ dit ɛmɛ kit i Diaŋ Yiow, Diaŋ Yiow, mëë kacɛ jin i ro̠l ni Patia̠b Tia̠b, ku lɛ ŋädh? Ku ŋu lɛ ben? Cu nyam min tɔt ɛ loc i Diaŋ Yiow ee ci niɛn, nyalath ee ci niɛn, thil ni ɣän nyam mi duŋ tiit /ka̠ ni niɛn /ka̠ ni tɔ̠ɔ̠c. Ku lɛ ŋädh /ci nin ɔ? Timä maar /cä dee niɛn, timä gua̠r /cä dee niɛn, timä dɛy ɣɔ̠ɔ̠kɔ diaal tee ci liw. Ɣɔ̠ɔ̠ ku niɛn. Ni ciaŋ laa bɛkɛ, bikɛ kiet inɔ kɛnɛ nyam min tɔt. Kɛ cäŋ kɛl cu Diaŋ Yiow ɛ thiec i ɛ ŋu ci nuän inɛ mɛ? Cuɛ wee i tɛ kɛ ram mi la bee kɛ wäär ni ciaŋ. Mee thiaŋ cu nyier te lipä amäni min ci Gatdeet ben. Cuɛ ditɛ kit i Diaŋ Yiow, Diaŋ Yiow, mëë kacɛ jin i ro̠l ni Patia̠b Tia̠b, ku lɛ ŋädh? Ku ŋu lɛ ben? Cu Diaŋ Yiow ɛ jiök i ber iruun. Kɛ wäär cu nyier kɔ̠a̠k mi diit tɛt, kä cukɛ jɛ moc jiɛn kɛnɛ mac. Mëë ruɔ̠n cu Gatdeet ben. Cu nyier ɛ jiök i bia kue̠r yɛnɛ nyam kɛl kä kɔ, nyam mi wii kuir bi duŋdu cam, mi wɛɛ ji kuir bɛ ji yuɔr maac. Cu Gatdeet kue̠e̠r kɛnɛ nyam kɛl. Cuɔ Gatdeet kuir, cu nyier ɛ yuɔr maac, cu kɛn ɛ nhiat thin. Kɛ kɔrɛ cuɛ nyier läŋ, cu nyier ɛ päl kä ci jɔkdɛ waaŋ. Cu kɛn ɛ jiök i wer kä /cu jɔkdu liɛc, mi wi liɛɛc bakɔ ji nyɔk kɛ ka̠p. Cu Gatdeet rɔ bar amäni copdiɛn wicdiɛn kɛn leet. Cu leet ɛ thiec i Gatdeet jɔk waŋ, Gatdeet jɔk waŋ bi ni kä? Jut cɛ gue̠e̠th pek dhɔar cɛ ɣä waŋ kɛ mac. /Ci ɛ lɛ nyoth kɛ yiat. Eey bɛ ɣä nɛn. /Ci ɛ lɛ nyoth kɛ lɛp. Eey bɛ ɣä nɛn. /Ci cak ti lɛ ka̠n. Wut ɛ /ci ɣä ga̠l. Kä wɛɛ kɛ wuɔ̠r. Mi cɛ wec bäl bi leet rɔ bar amäni ɣɔ̠ɔ̠kiɛn tin cɔ̠a̠t. Kä nyier bee kɛ kɔɔrɛ. Mëë ci nyier cop wic letni cukɛ leet jek ca rɔ bar kɛn diaal. Cukɛ ɣɔ̠k jek rɛy wec. Cukɛ kɛ naŋ dhɔriɛn. Min cikɛ cop cieŋdiɛn cukɛ ɣɔ̠ɔ̠kiɛn da̠a̠k. Ci Diaŋ Yiow nyier jiök i banɛ luoc wicdan kɛ ɣöö ci mëë görnɛ thuk, cukɛ ɣɔ̠ɔ̠kiɛn da̠a̠k kamnikiɛn.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.