Nuer – Guak kɛnɛ nyigol kɛ nyaŋlew (The fox, the vulture and the night jar)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Kɛ run tee ci wä guak kɛnɛ nyigol te kɛ cieŋdiɛn. Ni ciaŋ la wä kɛ may kɛ rɛc, mi cikɛ rɛc näk bi guak kɛ thal. Bɛ rɛc ti gɔw moc ŋɛ̈th, bɛ ti jiäk moc thiir. Mi ci nyigol ben bɛ jiök i bi cam ni ti gɔw kiɛ bi cam ni ti jiäk? Bi nyigol wee i ba cam ni ti gɔw. Bikɛ mith. Cukɛ tee thin kɛ gua̠a̠th mi bäär ɛlɔ̠ŋ, kä ŋotɛ /ca jɛ ŋäc ɛ nyigol. Kɛ cäŋ kɛl cu nyaŋlew ben ciɛŋ kɛɛl kɛ kɛ. Kä nyaŋlew ŋäcɛ pɛ̈l in te kɛ guak. Mëë cikɛ wä may cukɛ rɛckiɛn nööŋ, cu guak rɛckiɛn thal. Cuɛ jɛ la̠t cetkɛ ta̠a̠ ee la lätɛ kä nyigol, cuɛ rɛc tin gɔw moc ŋɛ̈th kä cuɛ rɛc tin jiäk moc thiir. Mëë ci nyaŋlew ben, cuɛ jɛ jiök i bi cam ni rɛc ti gɔw ɛ ti, kiɛ bi cam ni rɛc ti jiäk ɛ ti? Cu nyaŋlew wee i bä cam ni rɛc ti jiäk ti. Cu guak ɛ mir i ca pɛlä ŋa̠c ɛ nyaŋlew. Cuɛ tok dɔl, cuɛ wee i ɛ lew ɛ lew, ɣɔ̠ɔ̠ kuan mith. Cukɛ mith. Kɛ cäŋ in dɔdiɛn, cuɛ rɛc thal kä cuɛ tha̠ŋkiɛn wä tɔ̠w thar thuɔ̠y, kä kuicɛ jɛ i tee nyaŋlew ɛn wanɔ. Cuɛ luoc cäŋ, cuɛ rɛc tin kɔkiɛn wä thal, kä lätɛ kɛ cetkɛ ta̠a̠ in ciaŋ. Cu nyaŋlew rɛc cam kɛn diaal. Kɛ kɔrɛ cuɛ ben, cukɛ ben mi̠th kɛnɛ guak. Kɛ kɔrɛ cukɛ wä ŋar rɛy kueer kɛ walee, walee ɛ jiath mi ca la̠t mi la dua̠c kɛ kɛɛt, mi ci guak walee yɔ̠t, bɛ wee i tee tut kɛ maŋädh, bi nyaŋlew ɛ loc i maŋädh ee ci ria̠r. Bɛ liŋ ni ruac ɛmɔ bɛ wak, bi nyaŋlew ɛ thiec i ɛ ŋu? Bɛ wee i tiimä ni cieŋ maari tee ci liw. Bi nyaŋlew ɛ jiök i /ci lo̠k ni ɣöö cä pɛlu ŋa̠c? Cuɛ wee i ɛ lew ɛ lew gat nyimaar gɔa ni pɛl. Min cɛ ŋa̠c inɔ ɛn guak, cu lɔcdɛ tɛɛth kɛ nyaŋlew. Kä /ken ɛ ca̠p lɛ nyɔk kɛ lätni, kɛ ɣöö ca pɛ̈lɛ ŋa̠c ɛ guak.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.