Nuer – Lib go̠o̠r jio̠b (The cormorant still looks for the axe)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Lib ɛ dit rɛy din tin pär. Mëëdan la cieŋ diit kɛɛl kɛ raan. Kɛ cäŋ kɛl cu diit duɔl kɛn kä rɔ. Cukɛ wee i canɛ cuuc kɛ ciaŋ jiäk kä raan, mi luotɛ rɔ banɛ tetkɛ tɛm kɛ ji̠o̠b, kɛ ɣöö /cikɛ bi lɛ bär. Cukɛ mat. Kä min duɔlkɛ tee guak li̠ŋdiɛn. Mëë cikɛ thuɔk kɛ ruac, cu guak käät cɔl kä jio̠kɛ jɛ, iruun ba raan tetkɛ tɛm, kä mi waa tetkɛ tɛm bi ga̠a̠c ɛlɔ̠ŋ: tin la jeki bi kɛ jek ni kä? Cu käät wee i bä ŋu lɛl? Cu guak ɛ luoc iruun bi diit diaal duol kɛ kuicdɛ, kä bi diit lam kɛn diaal, ɣän bä lam kɛ jɔak, mi wa̠a̠ jio̠b käp min ŋotä ta̠a̠ lamä bä jio̠b kap nhial, bi ben kä bi jio̠b pɛc tetädä, kä bi rɔ bar ni nhiaal. Mi wä diit ri̠i̠ŋ kɔɔru, bi luny piny kä bi jio̠b wä yuɔr yier. Bi tet ran kään. Mëë ruɔ̠n cu diit ben mat gua̠th kɛl, cukɛ raan lam kɛ ɣöö ba tetkɛ tɛm. Cu käät te lipä cetkɛ mëë ca la̠r jɛ ɛ guak. Min ci guak jio̠b käp, cu käät ɛ pɛc kä cu diit diaal riŋ kɔɔrɛ. Cuɛ riŋ ni nhial, cu diit ɛ guɔ̠r, cuɛ luny piny kä yuɔrɛ jio̠b yier. Cu lib rɔ yuɔr ni yier wɛ jio̠b wä go̠o̠r. Cuɛ göör thilɛ jio̠b mi jek ɛ. Mi ca näk ɛ kɔ̠c rɛy piini bɛ ben raar bɛ gɔ̠kɛ ben ɣär wic jiath kiɛ wic juacni. Kɛ kɔɔr bɛ rɔ nyɔk kɛ luoc yieer. Ɛ jɛn la nɛn kɔn lib yuɔrɛ rɔ yieer kä ɣäärɛ gɔ̠kɛ wic jiaath kɛ ɣöö ca näk ɛ kɔ̠c. Kä mi cɛ rec jek rɛy yieer bɛ cam kä larɛ jɛ i göörä ni jio̠b. Go̠o̠r lib jio̠b amäni tämɛ rɛy piini kä cu raan ɛ cɔl i lib go̠o̠r jio̠b.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.