Nuer – Nyalaŋ (A girl called Nyalang)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

 

Nyalaŋ jɛn ɛ nyal kä Gaawäär rɛy nuäri thok duel cieŋ dɔ̠ɔ̠l. Jɛn tɛ kɛɛl kɛ gaatman. Jɛn bä

/cɛ pɛl ɛ däy däy. Mi tee naath rɛy muɔŋä bɛ wee i cäŋ kɛl bi naath ri̠ŋdä cam. Bi naath ɛ

dɔl kä cɔalkɛ jɛ i gua̠n kacä. Kɛ ruɔ̠n kɛl ci ɣɔw te kɛ buɔth mi diit. Kɛ ruel cu nhiaal dɛm kɛ

wäär. Cu luakdiɛn waŋ kä te nyalaŋ rɛy luak kɛɛl kɛ det. Mëë ci ɣɔw baak kɛ runwaŋ cu

naath wä kɛ ɣöö ba det wä wät rɛy luaak. Cukɛ kɛ jek a cikɛ tuak kɛn diaal. Cukɛ det wa̠t

kä camkɛ kɛ. Kä thilɛ ram mi caar jɛ i ci nyalaŋ waŋ kɛɛl kɛ det amäni mëë ci luak thuɔ̠k kɛ

wa̠t. Kɛ kɔrɛ cukɛ rɔ thiec i kä Nyalaŋ tɛ ni mɛ /kerɛ jɔɔc ɛ ni thiaaŋ amäni wa̠lɛ? Niɛ wanɔ

cu kɛn ɛ ŋa̠c i ca Nyalaŋ cam ɛ kɛn. Cukɛ ruac ee la latɛ tim i kɛ cäŋ kɛl bi naaath ɣä cam.

Cu naath ruɔ̠n ɛmɔ cɔl i ruɔ̠n Nyalaŋ kä nuäri diaal amäni wa̠lɛ.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.