Nuer – Wutni da̠ŋ rɛw (The case of the two men)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Tɛ kɛ wutni da̠ŋ rɛw, cikɛ wä göör ɣɔ̠ɔ̠k ti ba pɛc. Cukɛ tɛth piny. Wäkɛ gua̠th mi nɔ̠a̠n ɛlɔ̠ŋ.

Mëë cikɛ cop cukɛ dɛy da̠ŋ rɛw jek. Cu kɛn kɛ naŋ. Mëë te kɛ jäl cu miethdiɛn thuuk, kä ŋot

dhɔriɛn kɛ nɔ̠a̠n. Kä cu buɔth kɛ näk bä. Cu wut kɛl wee i ban dɔw kɛl näk kɛ ɣöö /can bi

liw kɛ buɔth. Mi wanɛ cop rɛy dhɔaran ban min ci duɔth wä da̠a̠k. Cu wut in dɔ̠ŋ ɛ lo̠k. Kä

cu wut in nhiam dɔwdɛ näk, cuɛ ri̠ŋdɛ cam jɛn kä rɔa. Min tɛ mith cu nyigol ben nyuur

gua̠th in ca yaŋ jiaŋ thin. Cu wut in dɔ̠ŋ nyigol bo̠k. Cuɛ jɛ näk. Cuɛ duŋdɛ bul kä caamɛ jɛ.

Mëë cikɛ thuɔ̠k kɛ mieth, cukɛ jiɛn wäkɛ dhɔriɛn. Mëë cikɛ cop dhɔriɛn, ci wut ee ci dɔwdɛ

näk gatman jiök i ban dɔw da̠a̠k. Cu guan yaaŋ wee i /canɛ bi da̠a̠k kɛ ɣöö ci dɔwdu cam.

Cukɛ gaak. Mëë ca guic ɛ kɛn, cukɛ wä kä kuäär luɔ̠k kɛ ɣöö bikɛ wä luk. Cu wut in nhiam

kuär jiök i mëëdan cakɔ ɣɔ̠ɔ̠k wä pɛc kä ci buɔth kɔ näk. Cä dɔwdä näk kɛ ɣöö bakɔ jɛ

cam. Cu kuär wut in dɔ̠ŋ thiec i ɛ ŋu lo̠ki ɣöö bia dɔw da̠a̠k yɛnɛ wut ɛmɛ? Cuɛ wëë i kuäär,

Wut ɛmɛ cɛ yaŋdɛ näk kä /cɛ ɣä dak kɛ ri̠ŋ. ɣän cä nyigol näk, cɛ cam, cä tek. Cu wut

indan ɛ luoc i kuär, mi /ka̠ yaŋdä näk dee nyigol ben ni kä? Nyigol nyuurɛ kɛ ɣöö cä yaŋ

näk. Mi /ka̠ yaŋdä näk /cɛ dee liw kɛ buɔth dɔɔr? Cu kuär ɛ muoc cuɔ̠ɔ̠ŋ. Cu kuäär luɔ̠k wut

in rɛwdɛ moc yaŋdɛ kä cɛ wee i mi wä yaŋdu dieth bi wut ɛmɛ ka̠m dɔwdɛ.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.