Tag Archives: Folktales

Nuer – Wutni da̠ŋ rɛw (The case of the two men)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                      … Continue reading

Posted in Nuer | Tagged , , , , , | Comments Off on Nuer – Wutni da̠ŋ rɛw (The case of the two men)

Maasai – OLMURRANI OSHOMO ENKOP ENKAI (The warrior who went to god’s country)

Written by: Dr. Naomi Kipuri  (For English translation see her great book: Oral Literature of the Maasai) Netii apa, nepuo ilmurran enjore, nedung’o olmurrani enamuke nejo: “Lomurran entaanyuaki.” Nejoki ilkulikae: “Nchoo kianyu olesiadi.” Naa kejoki ake ilkulikae metaanyu nejokini: “Nchoo kianyu … Continue reading

Posted in Maasai, Maasai | Tagged , , , , , | Comments Off on Maasai – OLMURRANI OSHOMO ENKOP ENKAI (The warrior who went to god’s country)

Maasai – OLMORUO OULU O EMINTILIS (The greedy old man and the sausage)

Written by: Dr. Naomi Kipuri  (For English translation see her great book: Oral Literature of the Maasai) Netii apa, netii ele moruo. Nelo aparan enkang’ enkaputi. Ore peyie ebaya ang’ ejing’ enkaji enkaputani. Neinepu etii emintilisi enkima o kulie kiri nemetii … Continue reading

Posted in Maasai, Maasai | Tagged , , , , , , | Comments Off on Maasai – OLMORUO OULU O EMINTILIS (The greedy old man and the sausage)

Otammari – Tɛhòntɛ nɛ Dic̀ɛri (The rabbit and the frog)

Written by: Krepɛ̃ NHÃNABA      Tɛhòntɛ nɛ̀ dicɛ̀ri dɛɛ̀ do cɛ̃n dɛ tɔbɛ mufòmmù miɛ̃kɛ. Kɛ́bennɛ kɛ bo yà wèè tú Mpo kɛ́bantɛ taàkà.      Tɛhòntɛ tɛɛ̀ do cɛ̃n dicɛ̀ri, kɛ́ di senkuri sɔmm̀a; kɛ́ yí n di … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Otammari – Tɛhòntɛ nɛ Dic̀ɛri (The rabbit and the frog)

Otammari – Tɛmɔtɛ nɛ kuwaàtóntoǹku  (the chameleon and the dog)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Kuwaàtóntoǹku  kuù do di kɛ́dí masémmà di kpáa miaka; ka bée nd́aa kù kaà yĩmu kà táfɔ̃̋ɔ̃̀ta kù yaàtàda ku’fommu sɔmmu, katenka yĩ́nka. Kuwaàtóntoǹku do yon kunáa kà tamɔ̀ta yom màtua m mà, dà ta’yamma. “Kuwaàtóntoǹku”  … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari – Tɛmɔtɛ nɛ kuwaàtóntoǹku  (the chameleon and the dog)

Nuer – Yak liaacni (The greedy hyena)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                      … Continue reading

Posted in Nuer | Tagged , , , , , , | Comments Off on Nuer – Yak liaacni (The greedy hyena)

Khwedam – KX’OBEYEDJI NU |XUNIMA (The Zebra and the Crocodile)

Told by: Goitseone Xaeka Written in ||Anikhwedam by Moses Juhane With special thanks to Marlene Sullivan Winberg and Willemien le Roux (For English translation see the great book: The STORYTELLER, Folktales from the Kalahari desert and the Okavango River in Botswana). Kx’ei|am kuri, |xunima … Continue reading

Posted in Khwedam | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Khwedam – KX’OBEYEDJI NU |XUNIMA (The Zebra and the Crocodile)

Nuer – Cäät mieth din diaal (The banquet of the birds)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                      … Continue reading

Posted in Nuer | Tagged , , , , , | Comments Off on Nuer – Cäät mieth din diaal (The banquet of the birds)

Dagomba – Zosim nima ata (The three friends)

Written by: Late  Philip Baako Adam Malshegu       Edited by: Adam Carlos A. special thanks to: Mohammed-Muniru Cosmos Dahinsheli ka jaŋa, nologu ni gumachuɣu daa yaa doli, ka bɛ ti pii yua. Jaŋa mini nologu ban daa kɔŋla yuu’ma … Continue reading

Posted in Dagomba | Tagged , , , , , , | Comments Off on Dagomba – Zosim nima ata (The three friends)