Gonja – KALAMBA (Poem)

Written by: Dramani Dari  (Winneba University)

KALAMBA

Kalamba!

Kalamba e wo anye a kre a saŋɛ.

Ekama nɛ mobe kalamba nna.

Buko kala nɛnɛ m ba

Buko malɛ ayayoo!

Kalamba maŋ kɔ ngelge

Kananɛ fo baŋ kala Nyingbunbɔrɛ

Loŋ nɛ e yɛ e yili fo.

Saaŋ gal edi nkpal eko be kanyɛ so.

Ngbere tu fo kanaŋkama

Pre kenishi n ler kumo to.

Anye be durnyaŋ ere to

Ekama nɛ mobe kelamba nna

Saaŋ muu asheŋ n deŋi chenimu

Mannɛ nyinnimu malɛ gba nna

Ta mpulo n sa kalamba

Kalamba e wɔ anye a kre a saŋɛ.

Kalamba e wɔ anye

Kalamba e wɔ anye a fili to

Anyebe kepar maŋ wɔ anyebe enɔana to

Kalamba e naa junkpar anye

Kuso nɛ anye la kabre

Kalamba e yili kumo loŋ

Kalambba maŋ kɔ ngelge

Buko be kalamba ta bumo

n yili bumo aya lɛla so

Nɛ bu nyɛ kebawɔtɔ a ji eyer

Buko malɛ, kalamba ji bumo

Nɛ kebawɔtɔ kii turata.

Kalamba lela wura pɛ awolso

A bee kii abumbuŋ nna

Mo nɛ kumulɛla e naa di

Kanyɛ ela mobe wajɛ buuso

Nɛ e bee kpesheŋ nɛ baasa bee sɔ so.

Kalamba e wɔ anye a kre a saŋɛ.

Kalamba e wɔ anye a kre a saŋɛ

Mannɛ anye e wɔ anyebe amu nɛ aya.

Kebawɔtɔ baŋ kii fo nyangraŋ

Ta m bulɔ kamɛ a yɔ a ba

Saaŋ deŋi eko eyurpi

Nkpal fobe nku ka ŋelga kufolso so.

Ta kumobe geshi n sulɔ kalamba.

Fo baa yil kiya lɛla so

Kalamba e yili fo loŋ.

Fo baa wɔ ketenteŋase to malɛ

Kelamba e ta kumobe piŋi m buu fo

An ka bee yɔ a ba ere kikɛ

Kalamba nna, mo e kɔ anye

A fiili to fanɛ vilima na.

Fo kaŋ nyɛ kuko m pɛ to

Ji m pɛto kpakpa

Fobe kalamba e baa la na.

Kalamba e nase kumo loŋ,

Kalamba lubi wura wu asheŋ

Kalamba lela wura china

Kadibi wolso be kifiito

Ku bee purwe nna m buu mo so.

Ama kalamba lubi wura bre,

Nɛ e maŋ deso gba,

Ku yɛ ku bu nna n tor mo so.

This entry was posted in Gonja and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.