Iatmul – Marriage Traditions

Told By:Kumian Koski (Korogu village)

Collected by: Dr. Gerd Jendraschek – (Original version with translation here)

 

Taba kan maatnyangu li’ka yaali’navaapba taba gabuvekawun.

Maatnyangu li’ka yali’naan yaa li’ka yaa taba naabi si’la-vli yanan, taba yaani’n si’la-vli si’la kuvuk yaa naabi taba-vli yaa wakuka daani’n. Wakuka dalaa taba wa’k vaali’vakak taba ti’kani’n.

Wa’pmali’ka wakuka taba di’baba ti’ka taba vi’kani’n. Wan ni’na nya’ikdu gwaatdu ti’kavaak ni’nkak bucheli bukka wupmâ yili’di ti’ka yika wakulaa taba yika laba ga’gava ni’bi’ vi’ka taba wan vaak taba vi’lalaa vi’kani’n.

Vi’lala vi’laa taba gusa viyaa vaalakak mi’niba vi’ka, vaalavadi’ klaa gusavadi’ klaa wupmâ yika gaai kukka, jaabi’ viyaa wupmâ ti’ka yika laba ta’kwakak vi’kani’n.

Yika giyabak taba ta’kwa klaikiyawun walaa, ta’kwa klalaa wupmâ ti’kani’n. Ta’kwa klavaak yinan ko ana klali’kani’n. Ni’na naabikak vi’naan ki’ta dumi kyeli taba-vli yidi’ wuba ta’kwa klani’n.

Klalaa yika nyangu janka wupmâ di’no nyaan jaammaak yika nyaan kuvuk jankiyawun waa nyaan di’no kuvuk jaankadi’. Ainak jaankiyawun waa nyaan ainak jaankadi’.

Jandaan giyabak walaa yika ti’ka yika di’na nyangu ni’man yidi, di’na ta’kwana ti’ka yika vi’ka nyangukak vi’ka ti’di’ nodanyaan yika ta’kwa kladi’, ak ti’ka yika ta’kwanyaan li’lo yika giyabak yika laan klali’.

Yika nodanyaan ta’kwa klaa wupmâ yika ta’kwana li’ka, nyangu janka wupmâ li’di’, di’na gwaatdu laba agamasakkwatdi. Dikak vi’ka nakika wupmâ ti’ka ak di’na takwanyaan li’lo laan klali’. Yika li’la nyangukak vi’ka, taba wunadi nadu ki’gisakkwatdi.

Waa giyabak ti’ka yika di’ apmavaak ti’dayan kan ki’pma si’bi’ sakkwatnaabi li’kiyadi’. Apmavaak ti’lapman yidayan, kan ki’pmana kavlevakkak vi’ka li’dayan taba kwatapman kan ki’pma si’bi’ kwaklakiyadi’.

Giyabak.

This entry was posted in Iatmul and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.