Iatmul – Going to Fight

Told by: Kumian Koski (Korogu village)

Collected by: Dr. Gerd Jendraschek (Original version with translation here)

Taak gabuwavaakkak kak gabuveyiwa kak taba. Taak gabuwavaak ni’na yavaak’a gabuwa. Kak gi’ni gabuvaak yiwavaak akkwi ni’na walagadu gwaatdu wuba li’ka yajavaak’a gabuvaak yiwa.

Ni’na walagadu wuba li’ka yajan an apma jibula yaja, vi ka’i. Ki’ba ni’na gwaatdu yaka yaa, vi yaka yaa waliyadi. Wugi vi waliyali’jankat ti’ka ni’na gwaatdu lattaa li’ka kan dina yilavaak’a. Ki’vi’lavu tolaa, ki’vi’lavuba kasali’di, wa’viyanoba. Vadon wa’viyanoba kaika ki’vi’lavuba si’li’di. Wa’bu wa’bu kwaa li’ka si’ka kasaka yika vi’lala vi’li’di, kan nyaan wavuna, apma vadon yakikadi’.

Vadon vi’li’li’k kuk’a nyaan, sukkulapman wugi ki’vi’ laavuba si’di’ mi’na agiyabak kan nyaan waliyakiyadi’, waa li’di.

Sukkua nyaankak wata kan nyaan wata ana yikiyadi’, waa li’di.

Ti’ka yika yika giyabak duvla yaa wakkadaadi’, yika oo kan taba apma nyaana walaa di’kak taba di’ba kololi’di.

Di’ba kolodi, di’baba li’di’ mi’na, di’kak taba ki’gian ki’gian waa buchelili’di. Vi si’vaak ti’ka ki’pmâ yikiyami’n, vi si’ka baagu va’ika ki’pmâ li’kiyami’n, ki’pmâ yikiyami’n waa wali’di.

Ti’ka yika giyabak di’baba ti’ka waakudi’, di’kak giyabak kuttaa kalili’di.

Kalika yika kauvalaba li’di’ yika giyabak nya’ik o nyaamun o di’kak kuttaa vi li’a kava kalidi. Yika vi waliyaka yika apmavaak vi’lala vi’ka waliyaka kulatti’jan yaali’di.

Apmavaak vi’lala vi’ka waliyalapman yili’jan nat ni’bana viba daali’di, at di’nokwi ni’bun.

Tatta yaalaa ni’ba yaa gepma wakuka dalaa butdi du si’a nyaana waubali’ lattaa di’kak gukai yaakuka kukka klawaatti’, di’kak yika gi’k kwika gi’k nyi’gi’kka wupmâ yili’di.

Yilaa gi’ni yika ta’kwa klali’di’.

This entry was posted in Iatmul and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.