Iatmul – Travelling

Told By: John Bonjui (Korogu village)

Collected by: Dr. Gerd Jendraschek (Original version with translation here)

Wuna si’ John Bonjuia. Nak gepma ni’na nya’ikdu gwaatdu yili’ja vaalagusana vaak ga’bukatti’kawun.

Nya’ik nyimei taba ti’jaananan gusa ki’ta ki’ta okwi li’li’di.

Nyaan gusa okwi li’di’,

nya’ik gusa okwi li’di’,

nyimei gusa okwi li’li’.

Nak gepma ni’bage yivaak yili’jan ni’ma vaala o ni’bage vaala kapma vi’li’ku li’li’di. Ni’ma vaalaba yili’di, nak gepma yivaak yili’jan giyabak, kodokodada kupmaak yili’jan giyabak ni’bun kuka yivaak yili’jan giyabak, vaalalavwan viya takwalavi’ baai ki’li’kka kiyaka yaa vaala kapmaka.

Wugi vaalaba nya’ik nyimei kapma kapma gusa kuttaa daaika vailaa mi’na yili’di. Ni’na nak yiyaali’na vaala ana li’di’.

Giyabak. Ni’n gusaba kaa nak gepma yika o yikakwi di’na duni’bakak yika nak gepmaba vi’ka, ak kwaa si’li’makka yaali’di.

Yili’jan yika taba gepmanyigaba kukka kwaa yili’di. Gepmanyiga suwika baakka pi’li’ki suwika kutta sagika kuka, nak gepma yili’jan wupmâ yili’di.

Yilaa ak wubayabi’ ak wugi wuba daba gusa vaalaba wubayabi’ yaka yaa gepma waatdi.

Wattaka gusa ki’ta daa, aaiwa maatnyan, ni’manyaan, dulakwa gusa ki’ta ki’ta li’li’di. Nat nyaana gusaba ana nat nyaan nak di’na jukuji’vwa da o sak yika o wan ki’ki’da kwakka yivaak yili’jan o nak gepma yivaak yili’jan nat nyaana gusaba ana yili’di.

Dina ali’gusa nya’ikdu viyadi o gwaatdu viyadi wugi gusaba kalika yaa ti’li’di. Kalika yaa ti’ka nak gepma yilaa mi’na ak wubayabi’ yaali’di. Ak giyabak. At ni’na nya’ikdu gwaatdu taba nak gepma yili’jan vaatnanan agian.

Kan babla saunbagi’ni’bana gusa vaalaba yiyaani’n nak gepma. Taak vaalaba kuka yaa kawika ni’bunba wakkaika kodokwadada wakkaika takalaa klaa ti’ka ni’bunge yili’di. Kan babla ka’i.

Taba saunbagi’ni’bana gusa vaalaba laba yiyaani’n.

Ak giyabak.

This entry was posted in Iatmul and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.