Ju|’hoansi – N!’Hoanma Ha !Ka ‡Huie (The Boy and the Silver Coins)

Told by: Nxisae Magdeline Nxao                       Ju|’hoansi translation by Dahm |I!ae

With special thanks to Marlene Sullivan Winberg and Willemien le Roux (For English translation see the great book: The STORYTELLER, Folktales from the Kalahari desert and the Okavango River in Botswana).

Goaq n|ui !’hoanma ha !u o !ka‡huie koh gea tju|hon!ang te ku n‡aoh cu n||hoo te o ||are |haoa g!ain Marisa o !aq gasi. Te !’hoanma he ha !ka koh kaice n|a’ng te ha ‡oa jua ko di, te ka ha koe du n|a ha ||’oana n|a |haoa te g|e ku g!a’ama ua g|ui !ka, te ka ha cincha ku n‡aoh !’ai ||’akaa ha n‡aoha !’han n!ang te ko tumbu. Te ka |oa !’han n|ang ko ha re ka ku nao g|ea, te ge te ku ‡’ang tca ha ka ku koh gea khama ha n|a |oa kare ka ha sara |xoa ha |haoa o mari maa.

Te n!au n!a’an kua tsi ‡aeha g!un!ang, te tsitsa’a te koh n|ang mi wui a wa? Te ha !ka‡huie kua zain, te n!au n!a’an koh te are sa ku na |hao ka mi kxaice du !xa te ha !xau. Te n!au n!a’an ce te g‡ara ha te ko ha n|ang ha ‡hao |hao n|ang mi du !xa a te ha !xao, te n!au n!a’an ko, te mire ka ku nao wuia a, ko ka a !xao tci waqnsa mi ku !oa a, te n!au n!a’an kua n||ang ha te g|e n‡au tju|ho.

Te !’hoanma he ka !ao t !aiha !’han n!ang |xoa ha marisi, te n‡oahn kua toan.

N‡oahnkxao o N‡aisa N||ao.

This entry was posted in  Ju|’hoansi and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.