Konso – Nyolaa a innaa Teekooli

Collected and edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xattaa ki’ni ka innaa Teentooli ishu’ innaa Teekooli ka ollin okkaa dawwini. Innaa Teekooli nyolaá qapanee kiini. Oo kayti kuyya’ta takkaayye, innaa Teentooli ka innaa Teekooli’ kidaye, “Aani ka okkayaa oorshi!” Innaa Teekooli ka kiinee “Inoorshama hindo ka nyolaayyu asseeyi’ qapi anka aano oorshu.” Innaasinee Teekooli ka okkayaasini’ oorissa’ aanin. Oo tiitaaway i’innaa Teekoolik kiinee “Nyolaayyu daashi!” Innaa Teentooli ka kiinee “Ayen can.” Ikka kiinee “Ayshupaa tayin?” Innaa Teentooli ka ki’ne “Ayen can.” Ooree innaasinee Teekooli imiiroodin ka a Orrota’ opa keerinee kiini. Ka ki’daye “Orrota! Orrota!” Ikka kiinee ‘Ooy.’ Ikka kiinee “Xooyee talaa Teentooli poki poki.” Orrota’ kiinee “Opa Teentooli maanaa kodin?” Ikka kiinee “Nyolaa innaa Teekoolee pashin.” Ikka kiinee “Intiitay.” Ikka a Apitta’ opa keeray ka “Apitta! Apitta!” kiday. Ikka kiinee “Ooy. Ooy.” Ikka kiinee “Xooyi xooyi ka mana Orroota’ kupi kupi!” Ikka kiinee “Orroota maanaa ko’ti?” Ikka kiinee “Talaa Teentooli pokiyaa tiitti.” Ikka kiinee “Opa Teentooli maanaa kodin?” Ikka kiinee “Nyolinnaa Teekoolee pashshin.” Ikka kiinee “Intiitay.” Ikka a pishaa’ opa keerayew. “Pishaay! Pishaay!” Ikka kiinee “Ooy.” Innaa Teekooli ka kiinee “Xooyi ka Apitta libbishi libbishi!” Ikka kiinee “Apitta maanaa koday?” Ikka kiinee “Tikoorroota’ kupiyaa tiitay.” Ikka kiinee “Orroota maanaa ko’ti?” Ikka kiinee “Talaa Teentooli pokiyaa tiitti.” Ikka kiinee “Opa Teentooli maanaa kodin?” Ikka kiinee “Nyolinnaa Teekoolee pashshin.” Ikka kiinee “Intiitay.” Ikka keerew. “Arpa! Arpa!” Ikka kiinee “Oooy.” “Xooyi ka sirkan pishaa siibbi siibbi!” Ikka kiinee “Pishaa maanaa kodin?” Ikka kiinee “Apitta libbissaa tiitin.”Arpa ka kiine “Apitta maanaa koday?” Ikka kiine “Manoorroota’ kupiyaa tiitay.” Ikka kiinee “Orroota maanaa ko’ti?” Ikka kiinee “Talaa Teentooli pokiyaa tiitti.” Ikka kiinee “Opa Teentooli maanaa kodin?” Ikka kiinee “Nyolinnaa Teekoolee pashshin.” Ikka kiinee “Intiitay.” Ikka a Kolalta’ opa keerayew ka kiinee “Kolalta! Kolalta!” Ikka kiinee “Ee.” Ikka kiine “Xooyi ka Arpa qara’ pi’i pi’i.”

Ikka kiinee “Arpa maanaa koday?” Ikka kiinee “Sirkan pishaá siibbiyaa tiitay.” Ikka kiinee “Pishaa maanaa kodin?” Ikka kiinee “Apitta libbissaa tiitin.” Ikka kiinee “Apitta maanaa koday?” Ikka kiine “Manoorrootak kupiyaa tiitay.” Ikka kiinee “Orroota maanaa ko’ti?” Ikka kiinee “Talaá Teentooli pokiyaa tiitti.” Ikka kiinee “Opa teentooli maanaa kodin?” Ikka kiinee “Nyolinnaa Teekoolee pashshin.” Ikka kiinee “Intiitay.” Ikka keerayew. “Kursha! Kursha!” Ikka kiinee “Ee” Ikka ki’ne “Xooyi ka Kolalta kelaa hittinnaa quuri quuri!” Ikka kiinee “Kolalta maanaa koday” Ikka kiinee “Arpa qara’ pi’iyaa tiitay.” Ikka kiinee “Arpa maanaa koday?” Ikka kiinee “Sirkan Pishaa siibbiyaa tiitay.” Ikka kiinee “Pishaa maanaa kodin?” Ikka kiinee “Apitta libbissaa tiitin.” Ikka kiinee “Apitta maanaa koday?” Ikka ki’ne “Manoorroota’ kupiyaa tiitay.” “Orroota maanaa ko’ti?” Ikka kiinee “Talaa Teentooli pokiyaa tiitti.” Iikka kiinee “Opa Teentooli maanaa kodin?” Ikka kiinee “Nyolinnaa Teekoolee pashshin.” “Intiitay.” Ikka keerayew. “Alla’itta! Alla’itta!” Ikka yeeysaday. Ikka iki’ne “Xooyi ka kursha dayi dayi!” Oore a olkela ankaassadin male alla’ittasi’ Tapaytasi’ dawta’ dway. Tapayta ka χa’aday ka Kolalta kelaa hittinnaa quuriyaa paayyay. Kolalta tammaqay ka Arpa qarpa. Ikiinee Arpa ka Pishaa siibbiyaapa. Pishaa ka Apitta libbissaapa. Apitta ka manoorroota’ kupiyaapa. Orroota’ ka tallaá Teentooli pokiyaapa. Maanaa hasay oore? Nyolaa innaa Teekooli. Oore innaa Teentooli ka nyolaasinee innaa Teekooli daashin. Oore innaa Teekooli ka nyolaadi qeedadin. Ayi qara’ee dikkanni torroosini.

This entry was posted in Konso and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.