Konso – Ahta a Lammoota

Collected and edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xattaa kiini ka, aappaa tokkakka ahawwaa lakkii faday. Oo ahawwaa lakki faday kammaayye, ahta a paayyutaa’ ito’ti. Oo to’ti ooreeyye, ahta lammatta’ kuyya’ta takkaayye, luqqisaa pidditi. Oo pidditi kammaayye, maanaa ko’ti, tuparraa lakkee pishaa’ erkiya fa’ti. Takka’ enantaadi, a taaka’ inantasee ahta a paayyuta. Oo tuparaasini’ pishaa’ erkinittooyye, iqeetti ka kulpallaa a feyyaa’ inantaadi’ daassi. Ka enantasee a aayyaassu’ to’ti’e kulpallaadippa diddippatan qu’ti.

Tuparaasini’ oo kirruppupa aanin kammaayye, enantase a lammitteeta’ kulpallaasini’ oppupa pishaa i’oraapnimaa kulpallaadi immakaannincan. Ikka oraapni umma immakaannincan. Ikka oraapni umma immakaannincan. Inanta a taaka’ kulpallaadi i’immakatti ka kalta’ xa’ti. Inantasee a kulpallaadi immakaanninkinnin i’issi’ kiitee, “Attan assi patta kala ka luqqisoosi’ dapa?” Ka kulpallaasini’ immakni ka yaalli umma immakaannincan. Ikka qara’ ollin halkeetaawti. Oo halkeetaawti maanaa ko’ti? Iqeetti ka hotaarta tokka a kutta a kirra kapa’ dehay oppupa feyyatti ka karkaa qaraa kaysaa ela qapti ka otanta karkaa’ ishu’ a kaysaa’ kara’ mukti. Ata a hotaartasi’ oppupa feyyannittooyyee karmaa isheenna akkay. Oo halkeettaawti ikka mukti kammaayye, karmaasi’ hotaartasi’ kawpaa deyay ka kiinee “Kelaa dela karkaa, qaraa dela kaysaa, maanaa otante poori poori? Anaa ela de’nim kee χaa de’ni?” Inantasi’ idakayti ma oppa oorinnin kittu. Karmaasikka oppa’ ooray ka kiinee “Kelaa dela karkaa, qaraa dela kaysaa, maanaa otante poori poori? Anaa ela de’nim kee χaa de’ni?” Inantasi’ umma oppa oorinnin kittu. Oore karmaasi’ inantasi’ qeediya’ i’ela feyyanniya. Inantasi’

itammaqte kiini ka kiine, “Anaa χata de’ni.” Sikkammaayyee alli’ lekkatti. Oo lekkatti oore karmaasi’ ikiine, “Kin damam ana’ qeetta ka a’’ektaawu piitan akkayin male irroota sakal ana ha’ta ka a kundattati’ ana lekkissa?” Inantasikka kiine “A’’ana damtu kapaayye irroota sakalin ki haada.” Sekkammaa, inantasi’ karmaasee kaakkiti ka irroota sakal ha’ti ka a kundattateeyye shila tokka kapa kayin. Oore karmaasi’ ikiinee, “Ayikka tikaawoy ana lekkishi.” Ikka lekkissi. Oo lekkissi kammaayye, karmaasi’ ipaayyay ka kiine, “Shilaaynu passannaa pas.” Shilasikka olkelaa ‘Pas’ kiday. Ikka shilasi’ karpa kullin. Oo kullin kammaa karmaasi’ inantasi’ee dehammi ka kiinee, ‘‘Oon kutu ka kalliyo, ikkiita’e ‘Xuutti χuutte χuutte χutte; ildaa χurpannaa χuutte χuutte; mattan χuttaytoo χuutte, χuutte; kuyyanta qudaa ropa, ropa.’” Sekkammaa anti’ inkidaa “Faayu faayo, faayo, faayo; ildaa fanqallaa faayo, faayo; kasaraa fajjaanaa faayo faayo; Soysa fajfajaa faayo faayo.” Inantasi’ ka oowsatti. Oo olli’ kalin kammaayye, karmaasi’ kutanaasiniti’ee aanay. Oo karmaasi’ kutanaasini’ kelaa kalliyo ka tika kapa kayay, ipaayyay ka kiinee, “Faayu faayo, faayo, faayo; ildaa fanqallaa faayo, faayo; soysa faʄfaʄaa faayo faayo; kasaraa faʄʄaanaa faayo faayo.” Sikkamma’ inantasikka shilasi’ karaa desa paayyitew ka kiine, “Xuutti χuutte χuutte χutte; ildaa χurpannaa χuutte χuutte; mattan χuttaytoo χuutte, χuutte; kuyyaanta qudaa ropa, ropa.” Kamma’ karmaasi’ ka kidayee’e, “Shilaaynu passannaa pas”. Shilasikka panama; ikka karpa kullay. Oo kullay kammaa ikidaye, “Shilaaynu lubbanna lub!” Shilasikka dufamay. Sekkammaayye, waasinee kutaye’ ka ishshaaye ka ishan kalaye’e laata’ kodadin ka damin.

Kuyya’ta takkaayye, a karmaasi’ kutanaa’ aanay kammaayye, innoopa inantasee’ ka irrootasi’ qarpa horeeta dawwin. Ka shilasee inantaayshu’ karaa kaltu qaraaχaa ka sindaa sindaaway. Oore inantasi’ xaayshu’

ipaayyitee kiini ka kiine, “Ata maanaa sindaa innaanno’ innaanno’ alaawni alaawni?” Inantasi’ ka oppa’ oorri ka oppa’ oorri ka kiinee, “Maanaa sindaa innaanno’ innaanno’ alaawni alaawni?” Hamiyasi’ xaayshu’ ka lokkoote dakkaysannee kiini ka kiinee, “Ini awwi maanaa shila karaa dela nessa Qarooti χanno’ kiini kiini?” Kammaayye ikka shilasi’ qudaaχa lokkootee lekkaday ka nessasi’ dakkaysanni. Oo dakkaysanniyo asu nessa Qarootee pahta. Ikka paayyay ka kiinee “Qaroote! Kee ay karaa caa?” Isheenna ka kiine, “Haa’e innaannu anaa aykara ca.” Ikka “Shilaaynu passanna pas” kiiti. Shilasikka ‘Pas’ kiday. Ikka shilasi’ karaa sookti. Innaasini’ xaayshu’ ka kiine, “Ata maana’ aye kooni?” Ikka kiinee, “Ha’ awsee aayyaa’ qeetti ka luqqisa pidditeeyye anka pishaa’ anneeyye, isheenna’ iqeetti ka kulpaawuppa’ hooffaa qu’ti ka inantaadi’ kulpa a feyyaa’ daassi. Oore inantaadi iqeetti ka dettow oraapatti ka tayti. Xayya anka oraapni ka oraapni umma immakaanninco. Anka issi’ kiine, ‘Kaata maanin assi patta kala ka luqqisoosi’ dapa?’ Anka pishaasini’ oraapni ka oraapni umma immakaanninco. Oore letta ka oppa’ dumti. Anka qeeday ka hotaartuppupa feyyaday ka kaysaa ela qapay ka karkaa ishu’ kaysaasini’ otanta kara’ mukay. Isheeddaa karmaa ana akkay ka deyay ka kiine, “Kin damam irroota sakali’ anan anta ka a kundattati’ ana lekkissa?” Anka kidee “a’’ana damtu kapaa irroota sakalin kin aana ka a kundattati’ ki lekkisha.” Anka irroota sakal isha haaday ka a kundattati’ isha lekkishay. Oore isheeddaa awsitee desa paayyatteeyye ollin aye shilaasi’ karaa kalla. Ikka kiinee, “Kuli’ inantaaynu aytamu’ tikupa de’ta ka inu tooyyita?” Isheeddaa olli’ χooraa qapin ikka pottaata isha’ daassi ikka olkapaa pasin.

Innaasini’ χaayshu’ oo tika kayin itoola’ kiine “Ha’ awwi Qarooti χannun akkay.” Aappaayshu’ ka kiinee “Eeʄ! Qarooti’ χattaw to’tey ayshaayyee kitta akka Qarootee maana’ torrini.” Ikka kiine “Awwin isheenna akkayin

kiini ha. Hineeyye, shila tokka qaraaχan sindaa sindaaway ka ikka kiine, “Maanaa sindaa innaano’ innaanno’ alaawin alaawin?” Anka dakkaysanni ikka nessa Qarooti χanno’ paha. Anka lokkoote lekkaday ka shilasi’ kapan sookay ka kidaye, ‘Ini’ aynoó nessa Qarooti χanno’ qapa?” Isheeddaa’ ka kiine, ‘Anaá aykaraa ca innaannu.” Ka qeetti ka “Shilaaynu passannaa pas” ki’ti. Shilasi’ ka panamay ikka karaa sookti ka akkaa aypa anti piisa ana’ torriti ka anka kuyya’taa oppaayye

tikupa de’tu kuli olli’ xooraa qapni.” Toolaayshu’ ka akata qawwaaway.

Oo kuyya’tasee a oppaa Qaroori’ de’tu kaynittooyyee, toolasi’ tikaayshu’ karaa harmisata ipaayyay. Awtaa kuyya’tasi’ kayteeyyee, Qarooti’qeetti ka hakaa aappaadi tikuppaa sookniyooti’ isha asiti. Oo aappaadi kutanaa’ taayeeyye, iqeetti ka tikasee a toolayshute’ opa anta’ harmisatti. Oo anta’ χa’nittooyye ipaayyiti ka kiine, “Attan tika patta assi ayi’ diisha?” Ka qeetti ka sookti ka raaka takka shilasi’ χaayshu’ kapaayye qoraa qoroonnittu akkiti ka kawpa anti. Oo olli’ wowollalin kammaayye, ollinne tikasee a karmaa’ karpa aanin. Qarooti’ ka raakasi’ dehamti ka kiine, “Oo aappaawu kalliyooyye ka kiiniyo ‘Faayu faayo, faayo, faayo; ildaa fanqallaa faayo, faayo; soysa faʄfaʄaa faayo faayo; kasaraa faʄʄaanaa faayo faayo,’ atti’ ikkiitaa’e, ‘Xuutti χuutte χuutte χutte; ildaa χurpannaa χuutte χuutte; mattan χuttaytoo χuutte, χuutte; kuyyanta qudaa ropa, ropa.” Oo feyya’ raakasi’ kollissi kammaayye, iqeetti ka tikaayshu’ opa kalta’ xa’ti. Oo annittooyye, hinkiikkataa akata palayee kiinika ikka qeetti ka pohatti ka pohatti. Ka poruppan dela luukiyan hakaa tikasee χatta oppaa dalatti kaynittuɁe qoffallaa iskamman dakkiti. Oo tikan sookteeyee, toolaayshu’ alleeta kelpaa isheenna kullishay ka kanta damta’ haliyay.

Karmaasi’ oorine ikalay ka kiine ‘Faayu faayo, faayo, faayo. Ildaa fanqallaa faayo, faayo.Soysa fajfajaa faayo faayo. Kasaraa fajjaanaa faayo faayo.’ Kammaayye, raakasi’ ka paayyiti ka nessa a kordan kiine ‘χuutti χuutte χuutte χutte. Ildaa χurpannaa χuutte χuutte. Mattan χuttaytoo χuutte, χuutte. Kuyyanta qudaa ropa, ropa.’ Karmaasi’ ikka paayyay ka kiine ‘Ee! Awwi maanaa ki paayyay ka nessaayti ka assi paha? Qeedi ka qo’taayti kara harmisadu!’ Ishakka paayyay ka kiine ‘Faayu faayo, faayo, faayo. Ildaa fanqallaa faayo, faayo. Soysa fajfajaa faayo faayo. Kasaraa fajjaanaa faayo faayo.’ Raakasi’ ka nessasee a paayyutatinnew kiiti. Ikka miirooday ka ‘Shilaaynu passannaa pas’ kiday ka ela kullay.

Oo kullay, raaka kokeettitaa aye ca. Ka qeeday ka apittuppa’ dela raakasi’ katay ka karaa xata qeeday ka nyaqaw ki’shay. Ka sookay ka ahtasi’ χaadi fadiya paayyay. Oo faddiniyooyye qolfaa a hinkiikkata’ a poruppan dela olkamma’ jirfaye’e akkay ka ollew aanay aanay ka tikasee ahtaadi karpa kulliti kapan sookay. Ka tikasi’ karpa kullay. Oo kullay kammaa, orra lakaytaa akkay ka kiine ‘Ahtaawu daasha!’ Ikka kiine ‘Ahtaayti ayen kittu.’ Ikka oppa’ ooray ka kiine ‘Ahtaawu daasha!’ Orrasikka kiine ‘Ahtayti ayen kittu. Innayti aχχaykittaay kulli ka kuti’i ka damta dami.’ Karmaasi’ ka kiine ‘Anheenu. Ahtaawow ana’ daasha!’ Ikka qeedin ka ahsi’ χaadi quda’ palatteewwaa hidin ka napan isheenna da’tin. Oore ikka qeedin ka tuparraa alleeta kelaa caa’ takka takkaa sookinni ka kiine ‘Ini’ee?’ Ikka kiine ‘Ininninn.’ Ikka inanti a apliyaa’ sookin ka kiine ‘Ini’ee?’ Ikka kiine ‘Ininnin.’

Oo tuparaa atookane piisa sookin kammaayye iqeedin ka ahsi’ χaadi sookshin ka kiine ‘Ini’ee?’ Ikka kiine ‘Aa.’ Oorine ikka isha’ kidine ‘A kodditu maa χaykuma’ xata kuti’i.’ Ikka oowsaday ka kuti’ay. Sikkammaa

ooree meertaa qalin ka a suwaa xarinniyaan mina’ uupeeyye qeedin ka oktaappa’ paltittaa χarshin. Oo lamayta’ jarin kammaayyee iqeedin ka karmaasi’ haleen ka kiine ‘Apuyya, apuyya kee kokkookeey χooyi ka qaraa damtaasi’ nyaχi!’ ikka oowsaday. Oo nyaχniyooyye, oktaasi’ ka paqti ka pishaaka qarapa tuqmadin ikka akata male isha luqqin. Paltitasi’ ka xaadin isha qara’ pi’ayew. Karmaasi’ akata malee qannay. Oo to’niyooyye sakaa sakay ka kiine ‘Oon toyu akka kokaawu qaltan ka issaltan ikka kokooyye, Qarooti pattaa issalmaa oppaayye huuba diisheeyye nama a piliya inhuubu.’

Ooree karmaasi’ itoyay. Orrasi’ ka qeeday ka kokaasixxadi qalay ka piituppa’ issalay. Oo kallaptaawnittooyye roopa ka ayee de’ni. Ikka kiine ‘Aana ka kokaasee a appaase Qarooti huubba!’ Ikka aanin ka issalmaa huubin ka huubin ka a oppaa caa huubin ma issalmitta tokkaa orra malaalay. Opa ka ekkayshin ka ekkayshin ka malaalin. Ikka kiine ‘Nammay! Aana ka ahsi’ χaadi haliya ikka de’tu ka huubbitu.’ Oore Qarootesi’ ka de’ti ka takkan tafti issalimittasi. Oo tafti kammaayyee, issalmittasi’ iqeeday ka ittura’e isheenna qeeday ka kokaasi’ ollin moontupa tayin. Awsite desa paayyatte ini duutiniyo anka qa’awwaa kiininno, kokaase a aappaase Qarooti. Akkamsi’ mina’ew, awsitee desa paayyatte hankaadoosi’ ‘Pilliij’ kiiniyo, ini’ qarqarootasee a Qarooti.

This entry was posted in Konso and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.