Nuer – Cäl kɛnɛ nyaŋ (The Crocodile and the monkey)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Cäl ɛ rec mi ciɛŋ rɛy yieer kä di̠tɛ ɛlɔ̠ŋ rɛy rɛc diaal. Kä nyaŋ ciɛŋɛ rɛy yieer bä. Mi cikɛ röm kɛnɛ cäl bi nyaŋ rɔ bar kɛ jɛ, kɛ ɣöö tɛ kɛ thok mi di̠i̠t. Dualɛ i ba roc ɛ cäl. Mëë cikɛ cieŋ inɔ, kɛ cäŋ kɛɛl mëë cikɛ röm kɛnɛ nyaŋ, cu cäl nyaŋ jiök i cu dual, ɣän thil ɣä lɛc, ber guic thokdä. Cuɛ thokdɛ lɛp, cu nyaŋ ɛ nɛn a thilɛ lɛc. Niɛ wanɔ cu nyaŋ cäl cam amäni wa̠lɛ. Kɛ ɣöö cɛ thokdɛ nam, ɛ jɛn la naath a wee i cu thokdu nam cetkɛ cäl. Mëë ci nyaŋ jiök i thil ɣä lɛc, min luot ni ɣöö cu ram lät pɛlu.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.