Nuer – Ciek kɛnɛ kun (Women and mice)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Mëëdan mëë /kee naath ŋɔakni ŋa̠c kä kui̠c kɛn ɣöö de ciek dap i di? Mi ci ciek ruet thilɛ kɛ lua̠ŋ mi dee dap kɛ ciek.

Mi ci gua̠th dapä ciek cop, bi naath ben gekädɛ kɛ ɣöö ba jic ciek rɛt kä ba gat ka̠m raar. Bi gat tëk duŋdɛ ɣöö bi ciek liw.

La̠t ɛmɔ cuɛ te thi̠n kɛ gua̠a̠th mi bär ɛlɔ̠ŋ. Cukɛ lät inɔ, na̠kɛ mänkiɛn kɛ duɔp mi ce̠tkɛ ɛnɔ kɛ ɣöö bikɛ gaatkiɛn dieth. Kɛ

cäŋ kɛl mëë ci kun ɛ nɛn ɛn ɣöö liw män kɛ duɔp dapä, cuɛ wee i thilɛ ciek mi bi rɔ nyɔk kɛ lia̠a̠. Cu naath jɛ thiec i bi ŋu

lɛl? Cuɛ kɛ luoc i ŋa̠cä min bä la̠t. Cu naath wee i guɛcnɛ min ba la̠t ɛn kun, kɛ dɔ̠ŋ bɛ gɔaa kɛ kɔn. Mëë ci ciek kɛl tee kɛ

mäc dapä c

u naath wee i wɛ̈ɛ̈ cɔalɛ kun bɛ lätdɛ nyuɔ̠th kɔn. Cu kun ben kä cuɛ naath jiök i gɛ̈ɛ̈rɛ ciök ciek a kɛ tee kam.

Cu ciek ciökkɛ gɛ̈ɛ̈r. Cu kun wä kamä ciöknikɛ. Lipɛ ben gatä raar. Cu kun gat gam kɛ tetkɛ. Cu gat ben raar a gɔa. Cu

ciek kään a /ken liw. Kɛ kɔɔrɛ cu kun ciek jiök i lue̠thni gat. Cu ciek gat luëth. Niɛ wanɔ män diaal dapkɛ kɛ duɔp me

ca nyuɔthkɛ ɛ kun. Mëë ci naath ɛ guic cu lo̠ckiɛn tɛɛth kɛ kun. Cukɛ kun jiök i ba ji moc kɛ yaŋ. Cu kun ɛ lok. Cuɛ

wee i thilɛ mi göörä i bia ka̠m ɣä, duŋdɛ ɣöö bakɔ nyuak kɔnɛ ciek rɛy kuaknikɛ. Amäni wa̠lɛ kun cieŋɛ rɛy duel kɛɛl

kɛ män kä camɛ nyinkiɛn.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.