Nuer – Duäny kɛnɛ cɔr (The lame and the blind)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek       with special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Duäny kɛnɛ cɔr cakɛ ba̠ny rɛy dhɔar kɛn da̠ŋ rɛw. Ci nɛy diaal wä duolä gua̠th mi nɔ̠a̠n kɛ ɣöö cakɛ cɔl

ɛ kuäriɛn. Cakɛ ba̠ny piny kɛn kä rɔ. Mëë cikɛ tee ni̠n cuɛ wicdiɛn gäc. Kä na̠kɛ kɛ ɛ buoth bä. Cukɛ

duol kɛn da̠ŋ rɛw, cu cɔr duäny jiök i ban wä gua̠th in tee naath thi̠n. Cu duäny wee i kä ban cop i di?

Cu cɔr wee i ɣän ta̠a̠ kɛ ciök, kä jin ti̠ kɛ nyin. Cuɛ duäny jiök i bä ji kap kɛ ŋuäkdä. Bi duɔ̠pdan guic.

Cukɛ jiɛn wäkɛ gua̠th in tëë naath thin. Cukɛ tɛth piny. Tee duäny ŋuäkdɛ, kä bi duäny cɔr jiök i ritni rɔ

cueecdu, ritni rɔ caamdu, wer nhiam. Cukɛ ja̠l ɛlɔ̠ŋ amäni mëë cikɛ cop gua̠th ee tëë naath thin. Mëë

cikɛ cop rɛy naath, cu kuäär kɛ thiec i cia cuop i di ɛn wanɛ? Cukɛ jɛ lat cetkɛ mëë ca duɔl ɛ kɛn. Cu

kuär lɔcdɛ tɛɛth ɛlɔ̠ŋ amäni naath diaal ci lɔcdiɛn tɛɛth kɛ kɛ. Niɛ wanɔ cu Kuär kɛ moc muc mi gɔa

ɛlɔ̠ŋ. Mɛmɛ luotɛ ni ɣöö mi tɛ kɛ mi gäc yɛ, gɔaa ni ɣöö bia ca̠run mat. Ci duäny kɛnɛ cɔr naath nyuɔth

duɔɔp.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.