Nuer -Gaat Tutdɛɛl göörkɛ cak The sons of Tutdel look for milk

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Kɛ cäŋ kɛl Gaat Tutdɛɛl cikɛ wä ja̠l wicni ɣɔ̠ɔ̠k. Gua̠thni tin ca ɣɔ̠k naŋ thi̠n. Mëë cikɛ cop

wic a ŋot ɣɔ̠k läk dɔɔr. Cukɛ wä rɛy ɣɔ̠ɔ̠k kɛ ɣöö ba yaŋ in te kɛ juäk ŋa̠c. Diewkɛ ni ɣöö i

dɔ̠ŋ bɛ te kɛ cak ti ŋuan. Mëë ci ɣɔ̠k wä cieŋ cukɛ ɣɔ̠k guɔ̠r a määth amäni copdiɛn wic.

Cukɛ nyuur thaar gɔal in ca yaŋdɛ guic ni dɔɔr, kä ɛ jɛn yaŋ in kɛl thaar gɔal ɛmɔ. Mëë ca

ɣɔ̠k ŋäc cukɛ guic. Thilɛ yaŋ mi dɔ̠ŋ mi ŋa̠ckɛ. Cuɛ wicdiɛn yic kɛ ɣöö ca mɛk ni gɔl mi

yaŋdɛ kɛl. Kä bikɛ niɛn kɛ buɔth. Cukɛ ca̠p cäp. Cuɔ rɔ yuɔ̠th yio̠nikiɛn cetkɛ mi nyieenykɛ.

Cu naath ri̠i̠ŋ kɛ ɣöö ba kɛ ben reec. Cuo kɛ däk piny naŋkɛ ram ɔ thaar gɔal in dɔ̠ŋ. Kä

kuëthkɛ rɔdiɛn ɛ kɛn i ban nyieeny walɛ, mɔ bi ŋäc ni ɣöö can nyuur gɔl wutä mi baŋ ɔ. Cu

ram ɔ ku niɛn thaar gɔal in ca naŋ thin kä muockɛ kɛ cak.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.