Nuer – Guɔ̠r (The Elephant)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Mëëdan guɔ̠r cɔalkɛ jɛ i nyalɔw kɛ ɣöö ɛ mi lith. Kä jɛn ruetɛ. Cuɛ dap runä buath, la mithɛ kä /cɛ

riäŋ. Mëë cɛ wicdɛ car, cuɛ man jiök i ɣän bä wä dɔɔr, cuɛ wä mith kɛ yiel, kɛnɛ thar päthä (yiel ɛ juac

mi la ciɛk rɛy yieer). Mëë cɛ tee rɛy dɔar ɛn nyalɔw cu puɔnydɛ piith a ŋɔ̠a̠ŋ cuɛ di̠t. Kɛ cäŋ kɛl cuɛ

ben cäŋ kɛ wäär. Mëë ɛ jɛn i wɛɛ rɛy duel, cu puɔ̠nydɛ ga̠k thok dueel. Cuɛ man cɔl i ma, kämni ɣä köl

gatdä. Cu man ɛ ka̠m köl gatdɛ, cuɛ kɛ la̠th ji̠thnikɛ, cukɛ la ji̠thkɛ amäni tämɛ. Ɛn wanɔ cuɛ man jiök i

ɣän wa̠a̠ dɔɔr cä la ley. Kä liŋ ruac ɛmɛ. Cäŋ kɛl mi wa ɣä näk ɛ naath camɛ ri̠ŋdä a ka̠ thal. Kä cuɔrɛ ɣä

kɔc ɛ yɛn kɛ nhiam. Tämɛ ji cieeŋdiɛn cɔalkɛ i jalök rɛy Nuäärä. Jalök amäni tämɛ /ca guɔ̠r näk, metkɛ

ri̠ŋ a /ka̠ thal. Tämɛ tekɛ kä Mayiendit.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.