Nuer – Guɛk kɛnɛ pɛl pɛl (The frog and the Hare)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Guɛk kɛnɛ pɛl pɛl tekɛ rɛy dhɔariɛn kɛ ɣöö cieŋkɛ kɛɛl. Guɛk tɛ kɛ nyam mi go̠o̠rɛ kuendɛ. Kä cikɛ röm thin kɛnɛ pɛl pɛl. Kä nyal nhɔkɛ guɛk, kä gua̠n nyaal nhɔkɛ pɛl pɛl. Mëë cikɛ wä röm luaak gua̠n nyaal wä ram ɔ rɔ lat i ɛ ɣän kue̠e̠n. Cuɛ wut wicdɛ yic. Min cɛ guic inɛ, cuɛ kɛ jiök i ruun bia kööŋ kɛ wuɔ̠r. Ram in bi cop kɛ nhiam bɛ ka̠m nyaadä. Cu guɛk kɛnɛ pɛl pɛl tɛth piny, kä pɛl pɛl puɔlɛ a leenyɛ guɛk kɛ ɣöö guɛk duŋdɛ ka̠c, kɛ ɣöö tɛ kɛ ciök ti ciek ciek. Cu guɛk wä duɔl kɛ guëëk tin kɔkiɛn, cuɛ kɛ jiök i nyal nhɔkɛ ɣä kä ba kuɛn ɛ pɛl pɛl kɛ ɣöö ci gua̠n ɛ moc ca̠p. Cɛ wee i bakɔ kööŋ kɔnɛ pɛl pɛl iruun, kä pɛl pɛl bɛ ɣä leny kɛ wuɔ̠r, banɛ ŋu lɛl? Cukɛ duɔl kɛ pɛ̈th kɛn diaal. Rɛy duolä cukɛ mat kɛ ɣöö bikɛ kööŋ kɛ pɛl pɛl. Cukɛ wee i banɛ lɛl inɛ, iruun banɛ rɔ̠dan lɔth gekä duɔ̠p rɛy juacni bakä ɣɔaa a ŋot pɛl pɛl /kenɛ ni ben. Jin kue̠e̠n bi wä cuɔ̠ŋ gekä luaak. Kɛ ɣöö gueek diaal cäätkɛ /ci pɛl pɛl ɛ bi ŋa̠c i /ciɛ jɛn guɛk in kuɛn nyal ɛn ɛ. Cukɛ mat inɔ kɛ pɛ̈th. Mëë ci ɣɔw baak cukɛ kööŋ tuok, cukɛ tɛth piny. Bi guɛk kɛl kaac bi cuɔ̠ŋ rɛy juacni, ba gua̠l ɛ min dɔ̠ŋ. Mi ci pɛl pɛl ɛ thiec i jin a ni? Bi guɛk in te nhiam wee i ɣän ɛn. Bi pɛl pɛl rɔ nyɔk kɛ wuɔ̠r, cukɛ wuur amäni mëë ci pɛl pɛl cuuc kɛ wuɔ̠r. Cu guɛk min mɔ kue̠e̠n jɔɔc cieŋ a ci pɛl pɛl duɔth. Min ci gua̠n nyaal ɛ nɛn cuɛ jɛ ka̠m nyal cetkɛ mëë ca mat ɛ kɛn.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.