Nuer – Lɛ̈ɛ̈m kɛnɛ Jakɔ̠k (The grey shrike and the pied crow)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Lɛ̈ɛ̈m ɛ dit rɛy din kä jɛn ɛ balaŋ mi di̠i̠t. Cɛ ŋuäkdɛ moc kɛ tik mi bo̠r. Mi cikɛ röm gua̠th buɔ̠l kɛnɛ jakɔ̠k, lenyɛ jakɔ̠k kɛ luɔm nyieet kɛ ɣöö jakɔ̠k thilɛ ŋuäkdɛ tik. Kɛ cäŋ kɛl cu jakɔ̠k wicdɛ car kɛ duɔ̠p in bɛ jek kɛ tik kä lɛ̈ɛ̈m. Cuɛ wä kɛ jɛ kä jiök

crow, bird

ɛ jɛ i kämni ɣä tikdu, bä wä bul kɛ jɛ ɛn wa̠lɛ kɛ ɣöö tɛkɛ nyam mi ci ɣä no̠p. Iruun bä tikdu luoc ji. Cu lɛ̈ɛ̈m tik ka̠m jɛ. Cuɛ wä bul kɛ tɛɛth lɔac mi di̠i̠t. Tɛɛth lɔcdɛ kɛ ɣöö bɛ ruac kɛ lumdɛ iyɔɔ. Mëë thiaŋ cuɛ wä gua̠th buɔl kɛ tikdɛ min pay ka̠m jɛ ɛ määthdɛ. Min ci bul thuɔk cuɛ luoc cieŋ. Min ci ɣɔw bak /kenɛ wä kä lɛ̈ɛ̈m. Cuɛ rɔ nyɔk kɛ luoc gua̠th buɔ̠l. Mëë ci nin da̠ŋ rɛw thuk cu lɛ̈ɛ̈m wä kä jakɔ̠k kɛ ɣöö bɛ tikdɛ wä nööŋ kä jɛ. Cu jakɔ̠k rɔdɛ tɔ̠w. Cu lɛ̈ɛ̈m luoc cieŋdɛ. Kɛ cäŋ in dɔdiɛn cu lɛ̈ɛ̈m rɔ nyɔk kɛ ben kä te jakɔ̠k cieŋ. Min ci jakɔ̠k lɛ̈ɛ̈m nɛn, cuɛ rɔdɛ bar kɛ tik. Kä cu lɛ̈ɛ̈m riŋ kɔɔr ɛ kä jiökɛ jɛ i jakɔ̠k, ŋun tikdä. Cɛ ku la lulɛ amäni tämɛ. Kä tee kɛ tɛr ni ciaŋ kam lɛ̈ɛ̈m kɛnɛ jakɔ̠k.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.