Nuer – Luik Kuoth kɛ yak (The Hyena and the warning god)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Mëëdan ni tukä ɣɔaa, ɛ naath i thil ɣɔw nyiith i la caam naath. Kɛ cäŋ kɛl cu Kuoth yak jiök

i naŋ ɣök ɛmɛ kä cɛ wicdɛ kum. Kä jiökɛ jɛ i /cu jɛ lɛp, naŋɛ bi ɛ wä la̠th ni rɛy yieer. Cu yak

ɣök naŋ kä diɛɛrɛ kɛ jɛ kɛ min te̠e̠ rɛydɛ. Kä yak göörɛ ɣöö bɛ min tee rɛy ɣo̠kä ŋa̠c. Cu yak

ɣök lɛp. Niɛ wanɔ cu nyi̠i̠th däk piny kɛɛliw. Amäni wa̠lɛ ci nyiith däk rɛy ɣɔaa kɛɛliw a

caamɛ naath kɛ kuiy kä ɣöö ci yak luik Kuoth lo̠k

ci nyiith te̠e̠ wicmuɔ̠n. Ruac ɛmɛ nyuuthɛ

kɔn ni ɣöö mi ca ji la̠r duɔ̠ɔ̠r /cuɛ jɛ to̠l. Mi wii jɛ to̠l

bɛ riɛk nööŋ. Canɛ ku nɛn ni kä yak ɛn

tämɛ ci naath cuuc kɛ nyiith rɛy ɣɔaa kɛɛliw amäni

tämɛ ci nɛmɛ tuok kɛ ɣöö ci yak ruac

Kuoth lo̠k.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.