Nuer – Mo̠k Bidiit (A man called Mok, son of Bidiit)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

 

Mo̠k Bidiit kɛnɛ gat gua̠nlendɛ ni Gueet, cikɛ jiɛn wäkɛ ja̠l rɛy cieŋ Laak. Kɛn kɛ Gaawäär

kä Ayod. Cukɛ wä dhɔr mi cɔali Fangak kä Laak. Cukɛ cop dhɔɔr mi cɔali Do̠ŋlo̠c kä

Paguir. Kä kɛn cikɛ cuuc ɛlɔ̠ŋ kɛ ja̠l. Mëë cikɛ cop wic puɔ̠ɔ̠l, cukɛ nyuur thaar jiaath. Min te

kɛ ruac, cu rɔw päl raar rɛy puɔ̠ɔ̠l. Cu Mo̠k Gueet jiök i mie̠th ɛmɛ gaal ɛ tɔɔŋ. Cu Gueet ɛ

jiök i bä tɔɔŋ wä go̠r. Cu Mo̠k wä tɛm kɛ tua̠t. Tua̠t ɛ juac mi la takɛ kɛ rɔk kiɛ ŋɔankɛ kɛ

dep. Cu Mo̠k dep ŋɔn. Mëë ci Gueet tɔɔŋ nööŋ, cu Mo̠k wä rɛy puɔ̠ɔ̠l cuɛ rɔw wä käp. Cuɛ

jɛ yiɛn kɛ dep, kä yɔ̠ɔ̠cɛ jɛ raar. Mëë cɛ cop thok raar, cuɛ rɔw yɔ̠t kɛ kɛɛt mi cɔali kui jio̠b.

Kɛ ɣöö pek kɛl ɛ mut kä pek kɛl ɛ jio̠b. Jiaŋɛ ley kɛ jɛ kä bakɛ tɔɔŋ kɛ jɛ bä. Min ci rɔw liw

cukɛ mi̠th kɛ ri̠ŋ kɛnɛ gat gua̠nlendɛ. Niɛ wanɔ cuɔ pul ɛmɔ cɔl i gal ɛ tɔŋ kɛ ɣöö ci Mo̠k

wee i mie̠th ɛmɛ gaal ɛ tɔɔŋ.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.