Nuer – Ria̠ŋ jiök (The wealth of dogs)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Mëëdan waa la pur jio̠o̠k kɛ ka̠a̠k bɛɛl, ŋäcɛ puɔ̠r ɛlɔ̠ŋ. Runi diaal la ciɛk bɛlkiɛn, kä riäŋkɛ ɛlɔ̠ŋ. Kɛ cäŋ kɛl cɛ wicdɛ car, cuɛ wee i ria̠ŋdä ɛmɛ /cɛ bi thuuk. Mëë cɛ raan nɛn tɔ̠ɔ̠ŋɛ waŋ, cuɛ raan jiök i mal jio̠ŋdä ni yɔ̠a̠t mac min luotni ɣöö waŋ jio̠ŋdä. Cuɔ bɛlkɛ waŋ. Kɛ kɔr nini ti tot, cu buoth mi diit tuok kä kɛ. Amäni wa̠lɛ, guath wec ee waŋ jio̠k bɛl thi̠n cɔalkɛ jɛ i Yɔtni-jio̠ŋdä-mac. Jɛn tɛ kamä Wiecdiɛŋ kɛnɛ Kaay rɛy Gaawäär kä Ayod. Mëë cɛ wicdɛ gäc, cukɛ wä duɔl kɛnɛ näärɛ ni guak. Cuɛ guak jiök i ɣän cä cuuc kɛ buɔth, bä rɔdä ma̠t raan. Cu guak ɛ jiök i a jɛ guɛcä, kɛ ɣöö guak ɛ ti̠e̠t. Cuɛ guickɛ nööŋ. Kä yuɔrɛ kɛ piny. Cuɛ wee i eey gatmaar, bɛ ji̠thku tem. Cuɛ nyɔk, cuɛ wee i eey gatmaar bɛ ji kuit, kä bɛ ji moc piny, kä bɛ ji duäc kä yiɛnɛ ji kɛ dep, kä mi wii ruac bi cuuc kɛ jiäkni kä raan. Jakni rɔ kä miŋ, tɔ̠tɔ̠ bikɛ luäŋ? Cu jio̠k wee i kä bä ŋu lɛl gatmaar? Gɔaa ni ɣöö bä kɛ wä rut kä ɣöö bä liw kɛ buɔth. Cu jiök wä ciɛŋ kɛɛl kɛ raan amäni wa̠lɛ. Temkɛ jithkɛ, kä kuɛtkɛ nhiaankɛ, jömkɛ jɛ piny, dua̠ckɛ jɛ, cetkɛ mee ca la̠r jɛ ɛ guak. Kä ŋotɛ ruutɛ kɛ kɛ ɣöö /cɛ la̠t luäŋ.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.