Nuer – Tik Tɔ̠c kɛnɛ Nyan Yak (Two girls: Tik Tɔ̠c and Nyan Yak)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)               (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

 

Tik Tɔ̠c kɛnɛ Nyan Yak tee kɛ cieŋdiɛn. Kɛ cäŋ kɛl ci mandiɛn wä kuɛ̈r kɛ tɔɔŋ rɛy ruɔ̠ɔ̠p. Kä

cu duɔ̠pdɛ bath. Kɛ kɔrɛ cukɛ röm kɛnɛ lɛt. Cu lɛt ɛ jiök i bä cam ni ji kiɛ bi tɔ̠ɔ̠c ni kɔn? Cu

man Tik Tɔ̠c lɛt jiök i bi tɔ̠ɔ̠c ni kɔn. Cukɛ tɔ̠ɔ̠c. Min cikɛ thuɔk, cu lɛt ɛ naŋ cieŋdɛ. Kɛ kɔr

päthni cuɛ ruet kɛ gat lɛ̈t. Mëë ci cɔwdɛ jɛ ŋa̠c i cɛ ruet, cɛ gaak kɛ jɛ. Cu man Tik Tɔ̠c ɛ jiök

i mëë cä wä kuɛ̈r kä cä bath, cuɔ kɔ röm kɔnɛ lɛt, cuɔ kɔ tɔ̠ɔ̠c. Ɛ jɛn ɛnɛ te kɛ gat ɛmɛ. Kɛ

kɔr päthni cuɛ dap. Mëë ci gat di̠t, mi cɛ ŋar kɛ gaat man, bɛ gat juɛt bi lo̠ny, bi gat wiee

amäni mëë cɛ la wut. Kɛ cäŋ kɛl cu Tik Tɔ̠c wä rɛy luak, wɛɛ dhuor kɛ buk kɛ puɔ̠k. Cuɛ Tik

Tɔ̠c guɔ̠r luaak, cuɛ jɛ cam a /ka̠ ŋa̠c ɛ naath. Cu naath ɛ göör ɛlɔ̠ŋ, /ka̠ jɛ jek. Kɛ cäŋ

dɔdiɛn mëë ci Nyan Yak wä jiɔb löcni, cuɛ wä kɔɔrɛ, kä yɔ̠ɔ̠tɛ jɛ kɛ jio̠b, cuɛ liw kä caamɛ jɛ.

Kɛ kɔr ni̠ni̠ cuɛ wä buul, cuɛ wɛɛ inɛ: “Jek ɣä Tik Tɔ̠c, jek ɣä Tik Tɔ̠c tɛŋ dhur luaak, jek ɣä

Nyan Yak jio̠b löcni, cuɔ jɛ yɔ̠tni där nhiamdɛ kɛ jiɔb. Ci maar ɣä dieth kɛ lony paan ee, ci

maar ɣä dieth kɛ lony dɔar ee, maar ee /keni gaat man nyiet ni jek, maar /keni gaat man

nyiet ni jek. Ni ciaŋ inɔ. Mëë ca ŋa̠c ɛ naath i cam kɛ jɛn, cuɔ jɛ käp kä dua̠ckɛ jɛ amäni

mëë cɛ lɔc lɛ̈t ŋɔk a cɛ la raan. Niɛ wanɔ cuɛ tee kɛɛl kɛ ji cieŋdiɛn.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.