Pokot: Pulekwa-Ngo-Pelion (The elephant and the hare)

Written by: Chebet Toper

 

 

Supai kokwo! mmmmm

Supai kulin!     mmmmm

Kinget otinilekon, pulekwa ngo pelion kikongot nyoman.

Chane kingoroi parenikwa kondeng, otini korurio omisheng’wa kwil akuto choka akonga kwitita asis akong’a, kung’et pulekwa kutor kutor kijor omishonai, kitee titee.

Kisiwa pelion loo, ng’o nyi joroi omishee ompo pchokee, kiwo kitep pulekwa, kileji, pulekwa kongenyi mongitenye nyoman.

Kiwo pelion kwigh tomocho nyo lataa chii atolapai kuto sang po pchoka akuwo konyi.elephant-

Kungon pulekwa oghokwen lee otoptanyi, nyini kasiwa tomochonai kutor kulo ng’o nyi!

Asite nya wei?

Kutegh akutegh loo!  Tokunach tomochanai wolo menach nye.

Kurapak ompoo morinenyi akong’a kunam tomocho, kurapak ompo anga kunam kurapak, ompo kelechi lapai kunam, kuwechi motinyi kunam, kulochit kegh mopustonye.

Kumuigh nyoman, akuloch ompo nyo wowww.bunny-33041_640

Kungon kongenyi asiyech akutor kilechi kong’oi kichinyi nyi nyara ijoroi omishee asis tukul.

Kilechi pulekwa ani wolo metuwan te, takante vatowan okuru pikaja lapai, atokuwokun omisheng’u lapai, kutech pelion akujit torongwo.

Kurip pulckwanai nyoman akuwo kulechi pikokwa ajito kegh torongwoi lapai, ampo wolo kamwa pelion  lenyoni.

Kujit kegh lapai.

Asiswanai po kirwoko nyo po pelion kupka pulekwenichai.

Otini kokirrwok, kilo pelion omochan palekwa nyo chirate torong’wo ongit.

Kutor lapai kupkatagh ngotorongwei cho kikejir.

Kupol pelion loo!

Nyono, kuwonyi kukwo.

Netecha  lo: CHIRERIO KI SIKONOT

This entry was posted in Pokot and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.