Sukuma – JIMALA BUPAMBO – DEDE

 Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu       Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Jimala bhupambo – Dede

Pambo na Wilu – Dede

Shingilima, shingilima ndala migunda Dede

Ndala migunda shenene jabhita ibhili Dede

Jabhita ibhili jijile mangaliginja – Dede

Mangaliginja ngoko yalema kubhicha – Dede

Yalema kubhicha, ibhikije ng’wa nyamhanu – Dede

Ng’wa nyamhanu, mhanu mhanukile kunu – Dede

Mhanukile kunu wize umanga – Dede

Akudukile jaso na noko – Dede

Nyanyi gangi yanya dufulo fulo – Dede

Dufulo fulo dongoma nkima Wa bashi – Dede

Nkima wa bashi waja wigonda Dede

Wigonda Sala yita mabhele Dede

Waliho nkima umo walinda, uja kujukanza myenda yakwe hllambo. Wakahayimanila lyamila ililambo lyenilo.aliyo akabhiza alimpanga duhu umugati yilambo.

Gubhiza nzengo gwakwee mo. Iki wali nda akabyala bhana bhabhili bha mabasa, bha Kulwa na Doto. Bhukulila nabho nu ng’wilambo lyenilo bhubhiza bhaniki bha jaluko.

Lushiku lumo bhakafumila nuninabho gukanza myenda yabho. Bhahayimanila gashika mang’ong’oli abhili. Gandya kwimba lyimbo; “Ng’ong’o1i wane udoto jiwangala tukila manyanza, doto jiwangala hiiii!!

Abhaniki aho bhigwa chene bhulibhila ng’wilambo. Wakanoga umayu ng`wenuyo ubhonwa na bhaduguye. Bhunjila kung`wenha kaya. Gaganoga giza hangi amang’ong’oli giza gimba ilyimbo lyago. Ng’ong’o1i wane udoto. Bhupela mukaya bhuyunseka abhiye alihaya kutolwa na ling’ong’oli.

Bhaki manila lushiku lumo giza mang’ong’oIi mingi kwiza kununja ung’waniki udoto. Ubhi watolwa udoto na ling’ong’oli. Ibhujiku Wigaluchaga wabhiza munhu ili mi ng’ong’oli.

Kulushiku lumo, akadoto gukapemba amabhoya gakwe bhujiku. Aha gabhaka jufuma mo ng’ombe, mbuli, ngholo na bhanhu bhingi gete. Gashinaga ing’ong’oli yeniyo yali iti noni. Wali munhu, niyo wali nsabhi na walina bhana bhingi. Bhakigasha nunke na bhanhu bhabho na mitugo jabho. Bhakigala mubhuyegi bhutale.

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.