Sukuma – Jigano ja bhana bhabhili

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu  Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA and Emmanuel Sebastian Gembuya.      With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

 

 Waliho ngosha umo wali na bhana bhakwe bhabhili, nabho bhali bhagosha gwike bhung’wila sabho giki, “Bhabha tulihaya kuja gujukwabha.” Nanghwe ubhafupa ubhawila, “Shimizagi na lubhango bhana bhane. Kwike jagi ng’utema mbago.” Nsumba ntale aho washika ng’wipolu wandya kutemagula miti, wifula.

Ntondo yaho wandya hangi nimo gwakwe gwa kutemagula. Nzunayeng’wene ukashika hali kaya ukadimaho bhusumba nu nyanda wa hakayayeniyo. Ulalaho ntondo yaho ushika halikaya lingi, nu kwene udimaho bhusumba nu nyanda wa hene. Aho b’amala kushoka kaya, unamhala ubhawila, “Tujagi bhana bhane nakamuloje mbago jing’we.” Bhukashika ng’wipolu, namhala wolekejiwa nunyanda ntale imilimo yakwe yakutemagula miti. Namhala ung’wila nsumba ndo. “Nolekejage nangho imilimo yako.” Bhuja ugatwalwa halikaya, bhanukulwa chiza no. Bhubhulagilwa na mbuli, bhulala ho. Aho wela bhuja halikaya lingi, nu kwene bhanukulwa chiza no. Bhushoka kaya bhalina mmamiligo ga nyama na makunza.

Unamhala ung’wila nsumba ntale, “Ng’wana wane, masala utinago, utiho kusuga bhanhu, nagaguwila kutema mbago, ubhebhe ukabhutagula manti. Umumanti gako tabonile mo shawiza ki? Nzunayo akatema mbago ja ng’hana. Tukanukulwa chiza no, tukabhulagilwa mbuli. Nzunayo nakuntoja tamu, ubhebhe nugutoja numa iki masala utinago.

   

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.