Gonja – Laŋgboŋ to Pibi

Written by: Dramani Dari  (Winneba University)

Laŋgboŋ to Pibi

Laŋgboŋ to pibi

Laŋgboŋ to pibi ela ma.

Atamanto be blaŋgboŋ ela ma.

Mee naa mↄn nkoshi kiji

Ma nɛ baa dele,

Lɔwna! Chirba!

Ma nɛ baa dele

Asari Koku, Kabↄmbia.

Efↄ nɛ e naa a ba ,

A maa churↄ kade ebi.

Mo nɛ baa dele Kabawu.

Esa e wↄ laŋto.

Bii ayaa n chi.

This entry was posted in Gonja and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.