Konso – HARREETA KA KAALA (The donkey and the camel)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

      Xattaa kiini ka pinaanaa ka ayee kalan. Pinaanaasini oppaayye kaala akataa kutti. Oo kayti takkaayye, waaqa iqeeday ka pinaanaasini piisa’e daassata qootiya paayyay.

Hakaa isha qara kaynittu’e, kaala kuttumaadi mina’e daassata a kutta camelakkamaa waaqa ishi’ daasho dikaday ka xawa’ desa kuti’ay. Ka asanni. Etee waaqa harreeta’ daassata daanniyooyye kaala i’akkay akkaa daassata a piisa qarpeela qaptu kodditi. Harreeta ka qeetti ka daassataadi taraa kela’ juuti. Kaala ka sedi’ kuli akkay.

Oo shakkayta’ jarti kammaayye, harreeta ka qeetti ka daassatasi xaadi qeetti ka ishan alli’e annitta. Kadonkeyala ka akkay ka a xaadi anteyyannin male harreeta kamma’i keerintaa paayyay. Waaqa ka sedi’ akkay ka waasine allu’e kaala’ daassata dikaday qeeday ka kaala kammaa desa xaptay ikka kootta kamma’e isha’ jaqqalti.

Kaala oore waa kodaa’e dapay ka alli’ ooray. Hakaa awsite paayyatte, waa malla koottan koottatte sindaa sindaawniya qootaa daassataadi kootta kamma’e isha’ jaqqalti malla kidammi.

This entry was posted in Konso and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.