Tag Archives: Konso folk tales

Konso – HARREETA KA KAALA (The donkey and the camel)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo         Xattaa kiini ka pinaanaa ka ayee kalan. Pinaanaasini oppaayye kaala akataa kutti. Oo kayti takkaayye, waaqa iqeeday ka pinaanaasini piisa’e daassata qootiya paayyay. Hakaa isha … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , | Comments Off on Konso – HARREETA KA KAALA (The donkey and the camel)

Konso – ORAAYTA ISHO KA’ALTA (Hayena and fox)

Written by: Dinote Kusia Shenkere         Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaayye, Oraayta ka Ka’altaa ollin loallaa siksannee ki’ni. Taraa taraanne sikinne ki’ni. Oo kayti kuyya’ta takkaayye, awtaa taraa a Oraayta’ kayteeyye, okkatta a Ka’altakka dalay. … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – ORAAYTA ISHO KA’ALTA (Hayena and fox)

Konso – KATAMTA KA ORSHAYTA (The waterbuck and the rhino)

Written by: Dinote Kusia Shenkere Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Illustration: Ela Boiman   Kuya’ta takkaayye, katamaa sette ka orshayaa kudan ka lakkee poruppaa olminaa deyaye ki’ni. Orshayaa harmu’e deepoodin ka katamaa kiine, “Harta a pishaa inu’ akkisha.” Katamaasini … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Konso – KATAMTA KA ORSHAYTA (The waterbuck and the rhino)

Konso – Kirpa Pinaanaa (The dance of the animals)

Written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xatta kiini ka pinaanaka kirpa ollopa aaneene, kiini. Oo kirpa ollopa aaneeneeyye, oori kirpase diinni, kiini, umma kirpase meawninco timpa maliyyi. Ka oori kirpase diiteene, kiini. Ikka meawnin kinnin. Ikka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Kirpa Pinaanaa (The dance of the animals)

Konso – Harreeta ka oraayta (Donkey and Hyaena)

Written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta kiini ka harreeta ka oraayta ka ollin moottada, kiini. Ka akata maliyyi olli kokkoke ka lakoppopa ollinniw anni, kiini ka ollinniw kahanne ka kuyyalaytoppaw kankalaanni. Ka pasaasaa pasaaseni … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Harreeta ka oraayta (Donkey and Hyaena)

Konso – Saara a Xoora Kaarra saarshe (A poem about Squirrel )

Written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo         Atti Karro Karro ektan kampassayto Ektan kampassayto ka qaawwaa kara kalo Anaa ke kaassado, atta asse kellatte ka ilattumae kamte? Atti isshakki shakkiy maxxaayti karrattaay Atta’asse … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Saara a Xoora Kaarra saarshe (A poem about Squirrel )

Konso – Oraayta okkayya la’ayyo damte (A hyena who ate somebody’s cow)

Collected and written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Illustration: Ela Boiman   Xattaa ki’ini aawta takkaayye oraayta takka ka okkayaa la’ayyo damte ka qahni. Aappaase a okkayaadi turaa damameen. Oraaytase kammaayye isshaatae keerri. Oraaytase qahnitto poroppaayye … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Konso – Oraayta okkayya la’ayyo damte (A hyena who ate somebody’s cow)

Konso – Ilattuma harreeta (The intelligence of the donkey)

Collected and written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta ki’ini. xatta waaqa etee horreewwa ka pinaana uume ka dikkishe kamma mehadaa ollin dalsiissaae. hamiyyaa horeeta ka a pinaanaati qooteeta heennaade ka mehaddaa sene ika ikan … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Ilattuma harreeta (The intelligence of the donkey)

Konso – Allaatteta ka poorta (Falcon and barley)

Collected and written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xattaa kiini. Allaateta xatta a xampiraa pilaa mine’ew unta dammi. Swaa patta dammin kitto. Kuyya’ata takkaayye allaattewwaappa aayya ka nyalqitta ka unta dameetae dullaapan desa aanen ka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – Allaatteta ka poorta (Falcon and barley)

Konso – Sakaaritta ka arpa (Dikdik and Elephant)

Collected and written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xattaa ki’ini. witi nama piisa a-maqintaani mine’e kallaanniy, sakaaritta ka arpa ka olkapaa kalan, ka olkapan desa deettaa deenni kuyya’ata takkaayyearpa saallaa kuttaytaeeyye utaawe. Innaa sakaaritta xaayshotiyyi … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Sakaaritta ka arpa (Dikdik and Elephant)