Konso – DALASHOKERA

Written by: Dinote Kusia  Shenkere                Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

       Ahta takka innaa hitte ikka karittuppaayye chan. Kuyaata takkaayye, innaasene karitta ahtase karaa desaa ullupni ka kiine, “Aayye indalada!” Ahatasikka kiite’e innaayyo midaan xarinney atta’ dalatta.

Ikka shakkayta’ xata jaw kiday. Ka paayyadayew ka kiine, “Aayye indalada!” Ahtasi ikka kiiteewwe, “Ama damaan anqalley atta’ delatta?” Innaasini ikka shakkayteeta jarinew ka kiine, “Aayye indalada!” Ahtasi ikka kiitewwe, “Anaa orra’ damaa daasho ka iddalattay.”

Innaasini ahtasi akkaa wee’i piisa dikkissee upnaadin ka kiineewwe, “Aayye! Indalada!” Ahtasi oori ikiite, “Delado.” Innaasini ikka daladin. Innaasini etee xata daladineeyye, ikiine, “Aayye! Anti waa’ atti ka aappaayno uptan piisan upa.” Ahtasikka kiini, “Atta’ waan ino upnaa piisa upta?” Innaasini ikka aayyaassuti’ kidaye, “Aappaayno ka ahtaayno waaqa qaropeela we’i takka nefo inupan.

Sedi duka’tam duka’tannin?” Ahtasikka akata qawwaawti ka qeetti ka maxxa a innaasinite ‘Dalashokera’ kiite. Nama a karitta karaayye cho ka weppiisa upo kideeta.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.