Konso – KALLAATA A KELTAYTA (The monkey’s life)

Written by: Dinote Kusia Shenkere

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

monkey

Xattaayye, keltayta ka innaa a nama ollinee kallaanne ki’ni. Sedi qaran xa’tee, keltayta waa innaa a nama ko’niyaanee piisa kolladay ka ko’ni. Oo kayti takkaateeyye, keltayta tokka iqeeday ka qimayta a keltaytati’e kide, “Innayti parre paraa minaayye innaa a nama kapupa’ anta ka xottaa a unta ino’ qinsatta.” Qimaytase a keltayta ikka oowsaday ka innaasine a nama kawpa paraa karan keday ka xottaasinee a unta qinsaday ka ishin kalay. Sikkammaa, keltayaa ka piisane oli xa’shin ka olpa deyin.

Qimaytase a keltayta ikka paayyay ka ki’ne “Nammay dakkaysada. Xottaasine a unta innaa a nama kappa inqeedayey amma poraan oppa’ ayliyaanno inu’ parpaaccisni. Simmalla mura sahna ka dila’ ko’na ka oppa’ untasi ayliya.” Ikka dikattoosi qara’ olli’ kalin ka qeedin ka murasi molin.

Oo murasi molin kammaa, xottaasine a unta’e qeedin ka porase a molin oppa’ ayliya’ ishan aanin. Oo aanin ka xottaasini aylen kammaayye, xottaasine a qinsadin ishoottan kayin. Ikka lammatta innaasine a nama kawpa xottaa qinsatta aaninew. Ikka ishoona’ daashayew. Ikka qeedin ka ishan aanin ka porase a muruppa oppa sahin ikka oppa’in ayliyaamin oppa’ xottaasini aylin.

Xottaasine a lammatta qinsadin qaraa kulee hasin. Ikka qeedin ka xottaasini kelaa hasaye alli’ damin. Oo kayti kammaa, xottaasine a dilasippa aylin umma indehni. Keltayta la’ayyu maanaa koda waa ayliyaa inqapoy, umma waa a dilasippaa palaye incaaney? Sede mallaa ki’ni toy keltayta haka awsiteete desa paayyatte awwi ikkiri dila ayliyaannin kinnin.

This entry was posted in Konso and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.