Konso – KARMAA KA QAMILEETA (The lion and the monkey )

Written by: Dinote Kusia Shenkere       Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Daleeyyee, karmaa akkaa hupnan pinaanaa pisa qara qapoo pinaanaa ka innaa a nama kaso upa. Karmaa hupnaadinnee pinaanaa lenni ka dammi. Takkaayye, karmaa ka qamileeta ollin moottuma paayyay ka pinaanaasine a karmaa lenniya ollin damta paayyin.the-lioness

Kuyya’ta takkaayye, karmaasi xorma a kutta horeetuppa qapay ka ishshay ka so’aadin tikupa kalay. Oo tikuppa kayayeeyye, qamileeta’e kidaye, “Ani ka pishaa oraapi ka oo kaltooyye so’aan dammay.” Qamileeta ka “Oowwi!” ki’ti ka pishaasini oraapiya kiruppupa anti. Oo kirruppa kayti ka pishaa oraapiya’ xata ki’teeyye, waa isheeta pahaa’e akkiti ka pishaasini oraapiya alli’ qa’tissi tikupa kaltaa paayyiti.monkey-309461_640

Oo tika kayti kammaayye, karmaa akkiti ka isha’ ki’te, “Apuuyya! Haa awwi waan qara’ kaaye a’’uptu. Een kirruppa kay ka pishaa orapniyooyye, karmaa a ki pahoo ka pishaasini oraapiya ana dawrayin akkay. Simmalla, Appuyya anti pishaa maleen kalay.” Karmaa oo sedi dakay kammaayye akataa miirooday ka miiran kirrasi oppupa keerintan aanay.

Etee kirrasippa kay ka xata kiday ka pishaasini oppa tooyniyo, keeto karmaa isha pahu akkay. Ikka akata miirooday ka takkan pishaasini karupa shoray ka kara’ ollin hasay. Kara’e to’ay kideeta. Qamileeta oori ilattumoosinitinne so’aasine a xorma’ piisa damatee kidammi.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.