Konso – Kallata otaalluma ka firteeta ilattumma (Life of a poor man and a wise judgement )

Collected and written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Xattaa ki’ini. Nama takka otaallitta kodde ka koommaytoppe dula qotade ka unta palaysade ka lutaymaa qaraa ca. Namaase loallaa kulii siksanni.

Oraaya owta dehmo okkayaa isha turaa dammi. Pinaana koommayta oppaayyeew opa maasha, opa xarxarayaa, opa qamileewwa ka opa keltayaa untaa dulppaa isha turaa dammi. Ikka lutaymaappa payyahni.

A’awta takkaayye ai isha duloppaa xampiraa luteeta qaraa cooyye mura kelan desaa oraayta isho keltaytaa olli pirri ka ki’ini anaa paxaari, anaa paxaari ka kideenee namaase eeyye duloppa coo kapopa anna ikka inoppaa namaa paxaara lelo ka kideenee, namo, namo! xooye!

maakkumanne olkelaa ino oorissay.namase kaaane ka kidee maanaan ishinae maakkuma?

Ikka kideenee ino lakkaniyyi awwee desa paayyatteeyye an waatti an-nyapalinnoy ino lakkippaayno akka paxaaro af-fuurrin mali duka’ataayti lele ka maakkune.

Sitiyyi namase oppaa dikade ka kidee, oon nama takkaaen kidaa kee paxaari ka takkae kidaa ati in-neeqiiyyi kuli’i namaan ishae kidee kee neeqiiyyi namase an ishae kidee kee neeqi malla anaa xomada ka kuli’i ana miiddaay malan dawa ka ishoota lakk piisa kidee anopa piisanti tultaayshin kata ka namaan tultoppa harkan nooddo ishaa paxaariy.ikka ishopa tultaaysho oorsheen.

Ikka ishoota lakk piisa tultoppa harkaa lakkin nonodde ka kidee aytooy namaan tultoppa noodde ishaa paxaariy olin piran ma nakaytaan olkelaa pasa.

Oori sitiyyi ishoota piisanti xasan allehireen.

Nama piisa ka ki’ini anaa paxaari anaa paxaari ka a’awseti desa paayyatteeyye wa appooseti nyapalissa diisheenee. Kidammi.

 

This entry was posted in Konso and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.